Handreikingen goede medezeggenschap

De handreikingen Goede medezeggenschap vormen een reeks praktische adviezen voor leden van medezeggenschapsraden en hun overlegpartners. De samenwerkende onderwijsorganisaties willen hiermee de deelnemers aan medezeggenschap op weg helpen en handvatten bieden voor de dagelijkse praktijk. De handreikingen zijn een uitwerking van het advies Goede medezeggenschap en tot stand gekomen in het kader van het project Versterking medezeggenschap.

Elke handreiking heeft een thema dat is uitgewerkt met praktische voorbeelden en stappen om vooruitgang te boeken. In de bijlagen vindt u voorbeeldbrieven en ander materiaal om zelf mee aan de slag te gaan. Alles wat in de handreikingen over de MR staat, geldt ook voor andere vormen van wettelijke medezeggenschap zoals een deelraad, themaraad, ondersteuningsplanraad (OPR) en gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

De inhoud van de handreikingen Goede medezeggenschap is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de beschrijving van wetten en regelingen kunnen geen rechten worden ontleend.

Handreikingen van het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs

 ​​Onderstaande handreikingen en checklists zijn tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het voormalig Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. De handreikingen zijn geactualiseerd in september 2017.

Handreiking aan de MR voor het voorstellen van alternatieven voor fusie of sluiting van een school

Welke procedure kan de MR volgen bij het voorstellen van een alternatief als het schoolbestuur voornemens is de school te sluiten of te laten fuseren met een andere school? Het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen heeft op verzoek van de staatssecretaris van OCW een opgesteld waarin de stappen worden beschreven die de MR kan zetten in de adviesprocedure bij sluiting van een school of in de instemmingsprocedure bij fusie van de school. Ook staat erin wat het gevolg kan zijn als het schoolbestuur het alternatief van de MR afwijst.

Tips voor MR-leden

Na afloop van het WMS congres 2018 kregen alle deelnemers een tipboekje mee.

 

Op het WMS congres in november 2016 is aan de deelnemers gevraagd tips te geven voor MR-leden. We geven een overzicht van alle goede en praktisch bruikbare tips.
Ga naar: