Handreiking Rol van de (G)MR bij fusie

Deze handreiking biedt ondersteuning aan medezeggenschapsraden in het primair en voortgezet onderwijs bij het gehele proces van intentiebesluit tot instemming en evaluatie bij (voorgenomen) fusies tussen scholen en schoolbesturen. 

Handreiking downloaden