Wijzigingen in de Wms op komst

Om de (G)MR tijdig te informeren over aankomende wetswijzigingen, vindt u hier de belangrijkste voorstellen op een rijtje.

  • Internetconsultatie over Wetsvoorstel Afschaffing fusietoets in het funderend onderwijs
    Op 29 juni 2018 is het concept-wetsvoorstel over de afschaffing van de fusietoets voor internetconsultatie op overheid.nl geplaatst. Het wetsvoorstel regelt de afschaffing van de fusietoets in het primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs. Met het wetsvoorstel wordt ook de Wms gewijzigd. Alle verwijzingen naar de artikelen over de fusie-effectrapportage in de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra worden aangepast. Lees meer...
  • Internetconsultatie actualisatie deugdelijkheidseisen funderend onderwijs
    Op 6 juli 2017 is het concept-wetsvoorstel Actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs voor internetconsultatie aangeboden. Het concept-wetsvoorstel bevat ook wijzigingen van de Wms. Het gaat daarbij vooral om tekstuele en technische verbeteringen. Een inhoudelijke wijziging is dat de benoeming van bestuurders in het samenwerkingsverband passend onderwijs in lijn wordt gebracht met de procedure voor benoeming van het bevoegd gezag van een school. Lees meer...
  • Concept-wetsvoorstel instemmingsbevoegdheid hoofdlijnen begroting funderend onderwijs
    Van 9 mei 2016 tot 6 juni 2016 vond een internetconsultatie plaats over de instemmingsbevoegdheid van de (G)MR op de hoofdlijnen van de begroting. Staatssecretaris Dekker heeft in een brief van 11 juli 2017 aangekondigd dat de regering naar aanleiding van een rapport van de Raad van State de voorstellen gaat heroverwegen. Daarna is een veldconsultatie gehouden, waaruit blijkt dat er geen draagvlak is voor een instemmingsbevoegdheid op dit punt. Lees meer...