Wijzigingen in de Wms op komst

Om de (G)MR tijdig te informeren over aankomende wetswijzigingen, vindt u hier de belangrijkste wijzigingen op een rijtje.

  • Wet actualisatie deugdelijkheidseisen funderend onderwijs
    Deze wet treedt in werking op 1 januari 2021. De wet bevat enkele tekstuele en technische verbeteringen van de Wms. Een inhoudelijke wijziging is dat de benoeming van bestuurders in het samenwerkingsverband passend onderwijs in lijn wordt gebracht met de procedure voor benoeming van het bevoegd gezag van een school. Lees meer...

Internetconsultatie wijziging Wms: versterking medezeggenschap scholen

Op 13 juli 2020 is een concept-wetsvoorstel tot wijziging van de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) voor internetconsultatie aangeboden.
Het wetsvoorstel bevat vier onderdelen:

  • De (G)MR krijgt een instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting.
  • De ondersteuningsplanraad (OPR) krijgt een instemmingsrecht op de meerjarenbegroting behorende bij het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband passend onderwijs.
  • Het schoolondersteuningsprofiel van de school wordt jaarlijks vastgesteld en wordt onderdeel van de schoolgids. Het schoolondersteuningsprofiel wordt op dit moment één keer in de vier jaar vastgesteld met advies van de (G)MR.
  • De (G)MR in het primair onderwijs krijgt een adviesrecht bij de vaststelling van de groepsgrootte.

Meer informatie vindt u hier: Internetconsultatie wijziging Wms: versterking medezeggenschap scholen