Wijzigingen in de Wms op komst

Om de (G)MR tijdig te informeren over aankomende wetswijzigingen, vindt u hier de belangrijkste voorstellen op een rijtje.

 • Wetsvoorstel actualisatie deugdelijkheidseisen funderend onderwijs
  Op 3 december 2018 werd het wetsvoorstel over actualisering van de deugdelijkheidseisen in het funderend onderwijs naar de Tweede Kamer gestuurd.​ Het wetsvoorstel bevat ook wijzigingen van de Wms. Het gaat daarbij vooral om tekstuele en technische verbeteringen. Een inhoudelijke wijziging is dat de benoeming van bestuurders in het samenwerkingsverband passend onderwijs in lijn wordt gebracht met de procedure voor benoeming van het bevoegd gezag van een school. Lees meer...
 • Kamerbrief over knelpunten passend onderwijs: de Wms wordt gewijzigd zodat het schoolondersteuningsprofiel jaarlijks wordt vastgesteld met advies van de medezeggenschapsraad
  Het feit dat het schoolondersteuningsprofiel wordt vastgesteld voor vier jaar draagt eraan bij dat het onvoldoende leeft in het lerarenteam en bij de ouders. Daarom wordt in de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) vastgelegd dat het schoolondersteuningsprofiel in de toekomst jaarlijks moet worden vastgesteld met advies van de MR. Dit is één van de maatregelen om de knelpunten bij passend onderwijs op te lossen.
   Lees meer...
 • De medezeggenschapsraad krijgt adviesrecht over het beleid met betrekking tot de groepsgrootte.
  Op 18 april 2018 kondigde minister Slob tijdens een Algemeen Overleg over de groepsgrootte aan dat hij de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) gaat aanpassen. Schoolbesturen van basisscholen moeten in de toekomst de medezeggenschapsraad om advies vragen over het beleid met betrekking tot groepsgrootte. Lees meer...
 • (G)MR krijgt instemmingsbevoegdheid op de hoofdlijnen van de begroting
  De medezeggenschapsraad krijgt instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting. Dat besloot de Ministerraad op 1 februari 2019 op voorstel van minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media. Wat precies de hoofdlijnen van de begroting zijn wordt de komende tijd bepaald met verenigingen van schoolbestuurders, leraren, ouders en leerlingen. De minister stuurde hierover op 4 februari 2019 een brief naar de Tweede Kamer. Lees meer...