Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag, kijkt u dan eerst eens hieronder bij de meest gestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u contact opnemen met één van de organisaties op de contactpagina.

Waar MR staat, wordt ook de GMR bedoeld.

Reglementen en statuut

1. Moet een MR (GMR, OPR) een reglement hebben en wat wordt daarin geregeld?

Ja. Op grond van de Wms (artikel 23) moet de MR een eigen medezeggenschapsreglement hebben.
In artikel 24 van de Wms staat beschreven welke onderwerpen in elk geval geregeld moeten worden:

 • aantal leden van de MR en hoe de verdeling over de geledingen is (ouders/leerlingen en personeel)
 • wijze en organisatie van de verkiezingen
 • zittingsduur van MR-leden
 • wie overleg met de raad voert namens het bevoegd gezag
 • de manier waarop het bevoegd gezag informatie geeft
 • termijnen van reageren op instemmings- of adviesaanvragen
 • bevoegdheden van de MR die worden overgedragen aan een deelraad of themaraad
 • wanneer en hoe de MR de achterban betrekt bij de werkzaamheden van de MR
 • in welke gevallen geheimhouding wordt betracht
 • beschrijving van een procedure voor geschillen
 • omzetting van adviesbevoegdheden naar instemmingsbevoegdheden
 • uitbreiding of overdracht van bevoegdheden

Voorbeelden van reglementen vindt u hier: modelreglementen
 

2. Wie stelt het reglement op?

Het reglement wordt in eerste instantie opgesteld door het bevoegd gezag en daarna voorgelegd aan de MR. De MR moet met 2/3 meerderheid instemmen.
 

3. Wat is het verschil tussen een MR-reglement en het medezeggenschapsstatuut?

In het medezeggenschapsstatuut wordt vastgelegd welke medezeggenschapsorganen er zijn en wat de bevoegdheden zijn. Het is een organogram van de medezeggenschap. De minimale inhoud van het statuut is vastgelegd in de Wms, artikel 22.
Bij een bestuur waar meer scholen onder vallen moet de GMR met 2/3 meerderheid instemmen met het medezeggenschapsstatuut.

Voorbeelden van het MR-statuut vindt u hier: modelstatuten
 

4. Moet de MR een huishoudelijk reglement hebben en wat staat daarin?

Het is niet verplicht om een huishoudelijk reglement te hebben, maar het verdient wel aanbeveling. In het huishoudelijk reglement worden de meer praktische zaken rond de MR geregeld. Bijvoorbeeld:

 • taken van de voorzitter , secretaris en penningmeester
 • voorbereiding van de vergaderingen en verslaglegging
 • wijze van besluitvorming en quorum
 • rooster van aftreden

Een voorbeeld huishoudelijk reglement vindt u hier: model huishoudelijk reglement
 

5. De stemmen staken, wat nu?

Aanbevolen wordt om in het huishoudelijk reglement bepalingen op te nemen over een quorum om rechtsgeldig te stemmen en wat er gebeurt in het geval dat de stemmen staken.

In het model huishoudelijk reglement is hierover de volgende bepaling opgenomen:

“Bij staking van de stemmen over een door de medezeggenschapsraad te nemen besluit dat geen betrekking heeft op personen, wordt deze zaak op de eerstvolgende vergadering van de medezeggenschapsraad opnieuw aan de orde gesteld. Staken de stemmen opnieuw, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.”
 

6. Hoeveel leden telt een MR?

In de Wms (artikel 3 lid 2) is opgenomen dat een MR van een school minimaal 4 leden telt. Voor de MR van een centrale dienst en de MR van een samenwerkingsverband is dat aantal 2. Een maximum is niet opgenomen.

De MR van een basisschool heeft een gelijk aantal leden in de oudergeleding en in de personeelsgeleiding, minimaal  2 om 2. Voor een school voor voortgezet onderwijs bestaat de MR deels uit personeel en deels uit ouders en leerlingen. Ook hier zijn de aantallen gelijk, bijvoorbeeld 4 personeelsleden en 2 ouders en 2 leerlingen.

De MR van een centrale dienst of een samenwerkingsverband bestaat alleen uit personeel.
 

Verkiezingen

1.  Wie organiseert de verkiezingen?

De procedure rond de verkiezingen wordt vastgelegd in het MR-reglement. De leiding rond verkiezingen ligt bij de MR.  In de modelreglementen is daarover de volgende bepaling opgenomen:

“De leiding van de verkiezingen van de leden van de MR berust bij de MR. De MR kan de organisatie daarvan opdragen aan een verkiezingscommissie. De MR bepaalt de samenstelling, werkwijze, en de bevoegdheden van de verkiezingscommissie alsmede de wijze waarop over bezwaren inzake besluiten van de verkiezingscommissie wordt beslist.”
 

2. Wat doe je met een tussentijdse vacature?

Hoe wordt omgegaan met een tussentijdse vacature moet opgenomen worden in het MR-reglement. In de voorbeeld-reglementen staat daarover :

 1. In geval van een tussentijdse vacature wijst de MR tot opvolger van het betrokken lid aan de kandidaat uit de desbetreffende geleding die blijkens de vastgestelde uitslag, bedoeld in artikel 13, eerste lid van dit reglement, daarvoor als eerste in aanmerking komt.
 2. De aanwijzing geschiedt binnen een maand na het ontstaan van de vacature. De MR doet van deze aanwijzing mededeling aan het bevoegd gezag, de geledingen en de betrokken kandidaat.
 3. Indien uit de ouders en het personeel minder kandidaten zijn gesteld dan er zetels in de MR voor die geleding zijn of indien er geen opvolger als bedoeld in het eerste lid aanwezig is, kan in de vacature(s) voorzien worden door het houden van tussentijdse verkiezingen. In dat geval zijn de artikelen 6 t/m 13 van dit reglement van overeenkomstige toepassing.
   

3. Mag je een MR-lid vervangen bij langdurige ziekte?

Nee, een MR-lid is gekozen en heeft een mandaat van de achterban. Daarom mag iemand niet zomaar vervangen worden.

 Omdat het vaak lastig is als een MR-lid langdurig uitvalt, kan de MR daarvoor wel iets regelen in het eigen MR- reglement. Bijvoorbeeld dat de eerstvolgende kandidaat uit de verkiezingen de taak overneemt gedurende een ziekte van bijvoorbeeld langer dan een half jaar.
 

Faciliteiten

1. Hoeveel uur krijgt een MR-lid voor zijn taken?

Voor de personeelsgeleding is in de cao-po en de cao-vo opgenomen hoeveel uren er minimaal beschikbaar moeten zijn in de jaartaak.

Cao-toekenning uren voor MR-werk personeel primair onderwijs

Functie

MR-lid

GMR-lid

OPR-lid

Lid

60

60

60

Voorzitter

60

60

60

Secretaris

60

60

60

 

Cao-toekenning uren voor MR-werk personeel bij combinatie functies

Functie

MR-lid

Extra als GMR-lid

Extra als OPR-lid

 

Lid

60

40

60

 

Voorzitter MR(p)

60

40

60

Extra 20

Secretaris MR(p)

60

40

60

Extra 20 als voorzitter ouder is

 

Cao-toekenning uren voor MR-werk personeel voortgezet onderwijs

Functie

MR-lid

GMR-lid

Lid

100

100

Voorzitter

250

250

Secretaris

150

150

Vice voorzitter

150

150

 

Een personeelslid dat zowel lid is van de MR als van de GMR krijgt 160 uur toegekend. Daarnaast gelden de opslagen als dit personeelslid nog een extra taak uit het hierboven genoemde schema uitoefent.

Zie ook: https://infowms.nl/content/handreiking-faciliteiten-en-activiteitenplan
 

2. Welke kosten krijgt een MR vergoed van het bevoegd gezag?

De kosten die redelijkerwijs nodig zijn voor de vervulling van de taak van de MR komen voor rekening van het bevoegd gezag. Daaronder vallen ook kosten voor scholing of voor het inhuren van expertise. De  Geschillencommissie heeft geoordeeld dat ook de kosten voor een service-abonnement voor ondersteuning onder de noodzakelijk kosten vallen.
 

3. Mag de MR de mailadressen van ouders gebruiken om bijvoorbeeld een nieuwsbrief te sturen?

Ja, in de Wms is in artikel 28 lid 1 geregeld dat de MR de voorzieningen mag gebruiken die hij voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. Daaronder valt volgens een uitspraak van de Geschillencommissie ook het gebruik van adressenbestanden.  Mocht dit door de AVG beperkt worden, dan kan het bevoegd gezag ook zelf zorgdragen voor verzending.
 

Aanstelling schoolleiding en bestuurder

1. Verschil aanstelling bestuurder/ RvT en schoolleider

De MR heeft adviesbevoegdheid bij de aanstelling of het ontslag van de schoolleiding (Wms artikel 11 lid 1 onder h). Dat betekent dat de MR advies mag uitbrengen over de aanstelling of het ontslag van een concreet persoon.

De GMR heeft adviesbevoegdheid bij de aanstelling of het ontslag van (de leden van) het bestuur (Wms artikel 11 lid 1 onder h1)

De (G)MR heeft geen advies- of instemmingsrecht bij het benoemen van leden van de Raad van Toezicht.

Wel heeft de (G)MR adviesbevoegdheid op het vaststellen van de competentieprofielen van de toezichthouders en de leden van het bestuur. (Wms artikel 11 lid 1 onder q).
 

2. Benoemingsadviescommissie

Voor het benoemen van een bestuurder wordt een sollicitatiecommissie ingesteld waarvan in elk geval deel uitmaken:

a. een lid dat afkomstig is uit of namens het deel van de medezeggenschapsraad dat uit en door het personeel is gekozen, en
b. een lid dat afkomstig is uit of namens het deel van de medezeggenschapsraad dat uit en door de ouders of de leerlingen is gekozen.

 (Wms artikel 10 lid 2)
 

3. Bindende voordracht

Op grond van de onderwijswetten heeft de (G)MR het recht om een bindende voordracht te doen voor een van de toezichthouders/leden in de Raad van Toezicht. Deze bepaling is niet opgenomen in de Wms maar in de WPO (artikel 17a), WEC (artikel 28g) en WVO (artikel 24d).
 

Diversen

1. Invoeren nieuwe methode of onderwijsconcept

Het invoeren van een nieuw lesconcept ​of het wijzigen van een lesmethode valt onder de instemmingsbevoegdheid van de gehele MR op grond van artikel 10 lid 1 onder b (vaststelling of wijziging van het schoolplan dan wel het leerplan)

De oudergeleding van de MR heeft ook nog een instemmingsbevoegheid op het vaststellen van de schoolgids waarin de wijziging wordt opgenomen (artikel 13 lid 1, onder g en artikel 14 lid 1 onder a) om te zien of dit helder naar de ouders wordt gecommuniceerd​.
 

2. Invoering nieuw rapport of leerlingvolgsysteem

Voor de invoering van een nieuw rapport of een leerlingvolgsysteem is de instemming nodig van de ouder/leerlinggeleding van de MR. Dit op grond van Wms, artikel 13 lid 1, onder k, en artikel 14 lid 2, onder g, vaststelling of wijziging van het beleid t.a.v. de uitwisseling van informatie tussen bevoegd gezag en ouders.
 

3. Invoering van een nieuwe eindtoets

Een artikel over de eindtoets staat niet expliciet in de Wms.
De eindtoets valt onder het onderwijskundig beleid en het schoolplan van de school. De gehele MR heeft instemmingsrecht op wijziging van het onderwijskundig beleid van de school en het schoolplan op grond van artikel 10 lid 1 onder a en 10 lid 1 onder b van de Wms.
Via de schoolgids  worden ouders geïnformeerd en daar heeft de oudergeleding instemmingsrecht op (artikel 13 lid 1 onder g en artikel 14 lid 1 onder a).
 

4. Wijzigingen in de lesroosters of lessentabel

Een wijziging in het lesrooster valt onder​ artikel 11 lid 1 onder a van de Wms. De gehele MR heeft op grond daarvan adviesbevoegdheid op vaststelling of wijziging van het lesrooster in het voortgezet onderwijs.

Een wijziging in de lessentabel valt echter onder de Wms, artikel 10 lid 1 onder b (vaststelling of wijziging van het schoolplan).
 

5. Wijziging van schooltijden in het basisonderwijs.

De oudergeleding heeft  instemmingsbevoegdheid op het vaststellen van de onderwijstijd en schooltijden (Wms, artikel 13 lid 1 onder h.) De MR mag het besluit pas nemen nadat de ouders hierover geraadpleegd zijn (Wms artikel 15 lid 3)

Meer over de ouderraadpleging kunt u vinden in de handreiking Ouderraadpleging op www.infowms.nl  https://www.infowms.nl/content/handreiking-ouderraadpleging
 

6. Verplichte aanschaf computers

Een school mag niet zomaar opleggen dat leerlingen een computer of i-pad aanschaffen voor het volgen van de lessen.

In een brochure (zie de link hieronder) van de overheid staat duidelijk dat ouders nooit verplicht kunnen worden om zelf een laptop aan te schaffen. Wel mag de school hiervoor een vrijwillige ouderbijdrage vragen, met nadruk op het woord ‘vrijwillig’. Als een vrijwillige ouderbijdrage door het bevoegd gezag wordt geheven, dan heeft de oudergeleding van de MR op grond van Wms-artikel 13 lid 1, onder c (PO) of 14 lid 2 onder c (VO) hierbij een instemmingsbevoegdheid

Als de school overstapt van het gebruik van boeken naar digitale leermiddelen, dan betreft dit een wijziging van het schoolplan en daar heeft de MR op grond van Wms artikel 10 lid 1  onder b instemmingsbevoegdheid. Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2014/02/27/schoolkosten-en-onderwijstijd
 

7. Hoe informeren we de achterban?

Een belangrijke taak van de MR is de achterban, bestaande uit personeel, ouders en in het voortgezet onderwijs ook de leerlingen, te informeren over gemaakte keuzes, uitgebrachte adviezen en genomen beslissingen. Dit kan via de schoolwebsite, een (digitale) nieuwsbrief, het mededelingenbord, een achterbanbijeenkomst, een spreekuur en het jaarverslag. Houd de informatie kort en bondig en voor alle lezers te begrijpen. Denk ook aan het vroegtijdig aankondigen van de MR-vergaderingen en het bekendmaken van de onderwerpen die worden besproken. Wilt u de mening van de achterban peilen, dan kunt u tegenwoordig over verschillende gratis enquêtes via internet beschikken. Zie de handreikingen Participatie van de achterban en Participatie van ouders en leerlingen.

8. Hoe onderhouden we het contact met de raad van toezicht?

Door de invoering van de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen is het verplicht dat de MR minimaal twee maal per jaar overlegt met de toezichthouder. In de meeste gevallen is dat de Raad van Toezicht (RvT). Hoe wordt dat overleg nuttig voor alle partijen? Welke onderwerpen komen op de agenda? Wie zijn bij het overleg aanwezig? De handreiking Overleg met de toezichthouder geeft antwoord op deze vragen en tips om het overleg vorm te geven.
 

9. Welke faciliteiten zijn er op het gebied van medezeggenschap?

In artikel 28 van de Wms vindt u de faciliteitenregeling. Het bevoegd gezag moet het gebruik toestaan van voorzieningen die de MR voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft, zoals een vergaderruimte en het kopieerapparaat. Daarnaast wordt een regeling getroffen voor de noodzakelijke kosten van medezeggenschapsactiviteiten van ouders, personeel of leerlingen. Hieronder vallen onder andere scholing, het inhuren van deskundigen, het voeren van rechtsgedingen, maar ook de kosten voor het informeren en raadplegen van de achterban. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat het bevoegd gezag bijdraagt in de kosten voor administratieve ondersteuning van de MR, zoals een ambtelijk secretaris of een notulist. Op grond van de cao stelt het bevoegd gezag voor personeelsleden in de MR tijd en geld beschikbaar voor het noodzakelijke MR-werk en middelen. Ouders kunnen via de faciliteitenregeling een vergoeding krijgen voor hun medezeggenschapswerkzaamheden. Voor leerlingen kan de school een regeling treffen in de vorm van vrijstelling voor bepaalde vakken, bijvoorbeeld maatschappijleer, of een geldelijke beloning per vergadering. Maak aan het begin van het schooljaar een duidelijk activiteitenplan met daarbij een begroting voor de te verwachten kosten, zoals scholing, vakliteratuur en ondersteuning. Zowel bevoegd gezag als MR weten dan tijdig waar ze aan toe zijn. De MR legt in het jaarverslag achteraf verantwoording af over de besteding van de gelden. Zie ook de handreiking Faciliteiten en activiteitenplan.
 

10. Wat is het verschil tussen een MR-vergadering en een overlegvergadering?

De MR-vergadering vindt plaats zonder overlegpartner om voorstellen te bespreken, vragen voor te bereiden en meningen uit te wisselen. De overlegvergadering is met de overlegpartner om antwoorden op vragen te krijgen, informatie uit te wisselen, adviezen te bespreken en een standpunt voor te bereiden. We raden u aan onderscheid tussen beide vergaderingen te maken. Alle MR-leden kunnen zich dan vrijelijk uitspreken in de MR-vergadering en de overlegpartner neemt niet de rol aan van adviseur van de MR. Een dubbele pet wordt hierdoor vermeden. Zie ook de handreiking Overleg met het bevoegd gezag.
 

11. Hoe zorgen we ervoor dat de directeur/bestuurder ons juist en tijdig informeert?

De MR heeft recht op tijdige informatie van het bevoegd gezag die nodig is om zijn taak te vervullen. Blijft de directeur/bestuurder in gebreke, vraag dan om de informatie en leg uit waarom je deze nodig hebt en voor welke werkzaamheden. Geen tijdige, onjuiste  of helemaal geen informatie betekent dat u uw werkzaamheden niet naar behoren kunt uitvoeren. Advies of instemming blijft daardoor uit. Dit vertraagt het besluitvormingsproces en gaat ten koste van de samenwerking. Om te voorkomen dat u achter de feiten aanloopt, is het aan te raden aan het begin van het jaar te inventariseren welke onderwerpen er het komende jaar op de agenda staan, een jaarplanning te maken en ervoor te zorgen dat de MR weet waar hij heen wil en wat de doelstellingen zijn. Zorg voor een informatievoorsprong: win zelf informatie in uit openbare bronnen, door een achterbanraadpleging en via externe deskundigen.
 

12. Welke stappen kunnen we nemen als we het niet eens worden met de directeur/bestuurder?

Probeer er in de eerste plaats samen uit te komen, bijvoorbeeld met een externe bemiddelaar. Lukt dit niet dan kunt u naar de geschillencommissie. Win van tevoren advies in bij de landelijke organisaties van werknemers, ouders, leerlingen en werkgevers. Zij weten hoe de commissie in eerdere gevallen heeft geoordeeld. De Landelijke Commissie voor Geschillen WMS in Utrecht biedt drie mogelijkheden voor geschiloplossing: mediation, de geschillencommissie en de Ondernemingskamer. Zie ook de handreiking Geschillen voorkomen en oplossen en www.onderwijsgeschillen.nl.
 

13. Hoe vinden we nieuwe, gemotiveerde MR-leden? 

Het vinden van kandidaten is niet altijd even makkelijk. Neem in het activiteitenplan een onderdeel werving en opleiding op om opvolgers in stelling te brengen. Realiseert u zich dat de pr van de MR ook bijdraagt aan interesse in de MR voor een lidmaatschap. Zorg dus in ieder geval dat u positief naar buiten komt en mensen laat weten dat de medezeggenschap er echt toe doet. Vent uw successen uit! Voor het vinden van leden van de personeelsgeleding wordt vaak een wisselrooster gebruikt. Hierdoor is niet iedereen even gemotiveerd. Probeer dit dan ook zoveel mogelijk te vermijden. Benader collega’s individueel, leg uit wat het medezeggenschapswerk inhoudt en wat de voordelen zijn. Vraag ook of de directeur/bestuurder zich positief over de medezeggenschap wil uitlaten. Bijvoorbeeld door het belang ervan te benadrukken tijdens een personeelsbijeenkomst of in de schoolnieuwsbrief. Maak duidelijk dat het goed is voor je ontwikkeling en je cv om bij het beleid betrokken te raken. Wat betreft ouders en leerlingen geldt hetzelfde. Laat zien wie je bent, hoe belangrijk het werk is en welke invloed je uit kunt oefenen. Lobby via de ouderraad of leerlingenraad. Spreek mensen persoonlijk aan, bied leerlingen en ouders faciliteiten. Kortom, maak het MR-werk aantrekkelijk. Heeft u voldoende kandidaten organiseer dan verkiezingen, ook als het er maar net voldoende zijn. Een democratisch mandaat is belangrijk voor het functioneren van de MR. Meer informatie over het houden van verkiezingen vindt u in uw medezeggenschapsreglement. 
 

14. Hoe kan de MR samenwerken met de andere MR-en, de GMR en de OPR?

Over deze samenwerking is formeel niets geregeld. Toch is het belangrijk het contact met de andere medezeggenschapsorganen op regelmatige basis te onderhouden. Spreek in ieder geval af elkaar de notulen van de vergaderingen te sturen en met elkaar in een schooljaar een of meer contactmomenten af te spreken. Dit kan via de voorzitters, maar ook met enkele raadsleden als vertegenwoordiging. Ook kan het zinvol zijn gezamenlijk voorlichtingsbijeenkomsten of cursussen te organiseren over onderwerpen die alle raden aangaan. Zo kunt u kennis en ervaring delen. Bij grotere organisaties neemt de GMR hierbij vaak het voortouw. U kunt over de samenwerking een procedure opnemen in het medezeggenschapsreglement en/of –statuut.
 

15. Het aantal leerlingen in onze MR is niet voldoende. Hoe betrekken we leerlingen meer bij de medezeggenschap?

Als er in uw school al een leerlingenraad is, kunt u hieruit leerlingen voor de MR werven. Zij zijn al betrokken bij de school en weten wat er speelt. In veel scholen werkt het ook zo. Is er nog geen leerlingenraad, maar werkt de school wel met klassenvertegenwoordigers dan zou de MR deze groep kunnen benaderen voor een mogelijk MR-lidmaatschap. Bij het LAKS kunt u meer informatie krijgen over het oprichten van een leerlingenraad en het betrekken van leerlingen bij de medezeggenschap. De organisatie biedt ook trainingen voor leerlingenraden en de leerlingengeledingen van MR. Zie ook de handreiking Participatie van ouders en leerlingen