Thema: Taken en bevoegdheden

7. De MR ontwikkelt eigen voorstellen

De MR komt ook zelf met voorstellen rond kwesties waarbij het belang van een of meer groepen binnen de achterban in het geding is. De overlegpartner geeft op deze voorstellen een onderbouwde reactie. ​

Achtergrond:
De MR die initiatieven neemt, grijpt de gelegenheid om op een permanente basis actief mee te kijken en mee te denken over alle schoolse zaken. Het biedt de MR tevens de gelegenheid om een proactieve houding aan te nemen. De MR hoeft niet alleen te wachten op de voorstellen en ideeën van het schoolbestuur, maar kan zelf ook vooruitkijken, signaleren en kwesties aan de orde stellen. 
De MR mag ieder onderwerp waar de school mee te maken heeft bespreken, daarover standpunten innemen en voorstellen doen aan het schoolbestuur. Wanneer de MR een voorstel doet of een standpunt inneemt, geeft het schoolbestuur een onderbouwde reactie.  
Een goed functionerende MR speelt een eigen actieve rol binnen de school. Er zijn diverse terreinen waarop dat mogelijk is. Denk bijvoorbeeld aan de aanpak van het pesten of verbetering van de interne communicatie. In het activiteitenplan (zie onderdeel 10 en 16 van dit advies) geeft de MR aan op welke terreinen hij deze rol wil vervullen en hoe hij resultaat denkt te bereiken. 

8. We werken samen aan draagvlak

Genomen besluiten kunnen rekenen op ondersteuning van de MR bij de uitvoering, ook als het schoolbestuur een advies niet (geheel) volgt of wanneer de MR bij een geschillenprocedure in het ongelijk is gesteld. 

Achtergrond:
Wanneer het schoolbestuur en de MR op basis van de juiste informatie tot een gezamenlijk gedragen besluit zijn gekomen of wanneer de raad een besluit van het bestuur accepteert, is het een kwestie van fatsoen om dit eensgezind uit te dragen. De MR is formeel en wettelijk nooit aansprakelijk voor besluiten, maar kan net als het schoolbestuur kritiek krijgen wanneer het om een impopulaire ontwikkeling gaat zoals een fusie. Steunt de MR het besluit aan de overlegtafel, dan mag worden verwacht dat hij zich ook zichtbaar naast het schoolbestuur manifesteert om morele steun te betuigen. Uit de achterban of van derden kunnen vaker kritische geluiden volgen na adviezen of uitspraken van de MR. Bij een kwestie als de aanpak van pesten kunnen de emoties hoog oplopen. Samen staan voor het genomen besluit is dan het uitgangspunt, maar uiteraard kunnen het schoolbestuur en de MR terugkomen op zulke kwesties wanneer nieuwe informatie daar aanleiding voor geeft. Wie zijn standpunt wijzigt, moet dit wel uitleggen aan de achterban en de overlegpartner. 

9. We werken professioneel

De MR zorgt ervoor dat hij wordt samengesteld via rechtsgeldige verkiezingen. Het schoolbestuur ziet toe op een correcte verkiezingsprocedure op basis van het wederzijds overeengekomen medezeggenschapsreglement. 

Achtergrond:
Het is van belang dat de MR-leden over een democratisch mandaat beschikken. Daarvoor is het uitschrijven van verkiezingen nodig, ook als zeker is dat er maar net genoeg kandidaten zijn. Het reglement kan bepalen wat er in zo’n geval moet gebeuren om de kandidaten toch de juiste legitimiteit te geven. Voorkom de situatie dat MR-leden moeten worden aangewezen en maak het belang van medezeggenschap zichtbaar. De gekozen MR kan in zijn activiteitenplan een onderdeel ‘werving en opleiding’ opnemen om opvolgers in stelling te brengen, zodat er bij volgende verkiezingen wel een kandidatenlijst is met meer personen dan zetels.
Het bevoegd gezag is medeverantwoordelijk voor de naleving door de MR van de wet en het medezeggenschapsreglement. Indien de MR verzuimd om rechtsgeldige verkiezingen te organiseren spreekt het bevoegd gezag de raad hierop aan. Indien nodig maakt het bevoegd gezag een nalevingsgeschil aanhangig bij de geschillencommissie medezeggenschap.

10. We maken een jaarplanning

De MR houdt jaarlijks een ambitiegesprek met de overlegpartner. Hierin komen de wederzijdse verwachtingen ten aanzien van het doel en functioneren van de medezeggenschap aan de orde. Bij het volgende ambitiegesprek evalueert de MR de afspraken en resultaten van het vorige gesprek.  ​

Achtergrond:
In het jaarlijkse ambitiegesprek maken het schoolbestuur en de MR afspraken over de planning van de overlegonderwerpen en de activiteiten in een schooljaar. Dit kan gebeuren aan de hand van bestaande documenten als het schoolplan, het strategisch beleidsplan, de jaarrekening en de begroting. Betrek zoveel mogelijk de achterban bij het bepalen van de activiteiten in een periode. In het ambitiegesprek en het activiteitenplan kan de MR verder thema’s aan de orde stellen die van groot belang zijn voor de achterban, bijvoorbeeld waarborging van de onderwijskwaliteit en aan het veiligheids-, welzijns- en gezondheidsbeleid. 
Maak afspraken en leg deze vast: welke verwachtingen hebben de partijen van elkaar?; wie doen er mee?; wat heeft de MR daarvoor nodig van het bevoegd gezag?; en wat is daarbij de relatie met en de rol van de achterban. 
Bij elke planning hoort evaluatie: zijn de beoogde resultaten gehaald, loopt de samenwerking zoals gewenst, wat kan er beter? 
 
Zie ook de handreiking Het Ambitiegesprek, 
https://infowms.nl/content/handreiking-het-ambitiegesprek