Thema: Relatie MR–achterban

4. De MR informeert zijn achterban

Als vertegenwoordiger van personeel, ouders en leerlingen verzorgt de MR informatie aan deze achterban over de gemaakte keuzes, uitgebrachte adviezen en genomen beslissingen. Dit gebeurt naar aanleiding van actuele ontwikkelingen en in de vorm van een jaarverslag.

Achtergrond:
Betrokkenheid vanuit alle geledingen, de achterban van de MR, is onmisbaar om een bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van de besluitvorming en het realiseren van draagvlak. Zulke betrokkenheid begint bij nauw contact met achterban: personeel, ouders en leerlingen. Het schoolbestuur stelt hiertoe voldoende mogelijkheden beschikbaar, bijvoorbeeld ruimte op de website en overige communicatiemiddelen. De MR communiceert onafhankelijk van het schoolbestuur. 
Waar nodig peilt de MR de mening van zijn achterban over zaken. De MR betrekt de uitkomst bij het innemen van standpunten en informeert de achterban over het vervolg. De MR neemt zelf het initiatief door voorstellen te doen wanneer het belang van een of meer groepen binnen zijn achterban in het geding is. Denk hierbij aan thema’s als de aanpak van het pesten, de verkeers- en sociale veiligheid in en rondom de school en de keuze om de school om te vormen tot een brede school met volledig dag arrangement voor de leerlingen. 
De overlegpartners bevorderen de openheid en het onderling overleg binnen de school. MR-kwesties kunnen ook aan de orde komen in het werkoverleg, teamvergadering of lerarenberaad. De ouderraad en de leerlingenraad kunnen eveneens hun visie geven. 

Zie ook de handreikingen Participatie van de achterban en Partipatie van ouders en leerlingen. 

https://infowms.nl/content/handreiking-participatie-van-de-achterban
https://infowms.nl/content/handreiking-participatie-van-ouders-en-leerlingen

5. Ieders mening telt

Waar nodig peilt de MR de mening van de schoolbevolking over actuele en zwaarwegende kwesties zodat de raad de uitslag van deze raadpleging kan betrekken bij het innemen van standpunten. Het schoolbestuur stelt bij dergelijke thema’s tijd en faciliteiten beschikbaar om zo’n raadpleging mogelijk te maken.

Achtergrond:
Bij ingrijpende besluitvorming, zoals fusie of zelfs opheffing van de school in verband met de krimp van het aantal leerlingen, moet de MR in de gelegenheid worden gesteld om eerst de achterban te raadplegen alvorens zelfstandig een oordeel te vormen en zijn mening te formuleren. Dat kost tijd, maar kan meer draagvlak opleveren voor het uiteindelijke besluit. Het is mogelijk om in het MR-reglement extra onderwerpen op te nemen waarbij de MR in elk geval de achterban betrekt. Denk aan reorganisaties, fusie, verandering van grondslag of sluiting van de school. 
De overlegpartner van de MR houdt gedurende de beraadslagingen steeds voldoende rekening met de positie van de raad en maakt dit zichtbaar aan de schoolbevolking. 
Los van achterbanraadpleging door de MR schrijft de WMS voor dat het bevoegd gezag bepaalde ingrijpende besluiten slechts mag nemen na voorafgaande raadpleging van de ouders . Deze ouderraadpleging valt daarmee primair onder de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag. Maar aanzien de uitkomst van een dergelijke raadpleging ook voor de MR relevant is kan het zinvol zijn om hierover onderling afspraken te maken. 
Ook vanuit de groep leraren kan een verbrede betrokkenheid wenselijk zijn, met name waar het gaat om beleid welke de beroepsuitoefening raakt. Hoe dit het beste kan gebeuren legt de school vast in het professioneel statuut.

Zie ook de handreiking Ouderraadpleiging https://infowms.nl/content/handreiking-ouderraadpleging

6. Iedereen kan meedoen

Medezeggenschap is geen zaak voor de MR alleen. De MR zoekt kennis en advies ook buiten de eigen kring. Niet-leden uit de achterban kunnen bijdragen bij incidentele klussen, advies geven of als klankbord optreden. 

Achtergrond:
Elke school kan een beroep doen op een enorm potentieel aan kennis van ouders, personeelsleden en leerlingen. Niet iedereen wil lid van de MR zijn, maar dat hoeft de MR-leden niet te hinderen om wel gebruik te maken van de aanwezige deskundigheid door deze mensen te vragen voor een incidentele klus. Helaas zien veel medezeggenschapsraden deze mogelijkheid nog over het hoofd. Een ouder die werkt als accountant is wellicht bereid om de MR te adviseren over de schoolbegroting, een ouderaannemer wil mogelijk meekijken als er een verbouwing op komst is. Elke MR kan ouders, personeel en leerlingen als klankbord te gebruiken. 

Specifiek aandachtspunt is de participatie van leerlingen in het voortgezet onderwijs. De WVO draagt het bevoegd gezag op om een beleid rond leerlingenparticipatie te formuleren. Het leerlingendeel van de MR heeft instemmingsrecht bij de vaststelling of wijziging van dit beleid.

Het Laks heeft een handboek voor zowel leerlingraden als leerlingen in de MR. 
https://www.laks.nl/info/links-documenten/