Zakboek medezeggenschap Wms

Het Zakboek is bedoeld voor iedereen in het onderwijs - van leerling tot schoolbestuur - die vanuit de eigen verantwoordelijkheid meer wil weten over de medezeggenschap op school. Het boekje kost  € 5,-.
Uitgegeven in de reeks van het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen. De herziene 8e druk bevat de wettekst geldend vanaf 1 januari 2018.
Ga naar het bestelformulier publicaties WMS.

De Wet medezeggenschap op scholen toegelicht (De Wms toegelicht) (5e druk)

Voor het goed functioneren van de medezeggenschap op school is van belang dat alle partijen op de hoogte zijn van hun rechten en plichten. Kennis van de Wms is daarom essentieel. De auteur, mr. dr. J. Sperling,  geeft in bovengenoemd boek, een uitgave van het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen, een uitvoerig artikelsgewijze toelichting op de Wms. 
De opgenomen wetsgeschiedenis en relevante rechtspraak geven inzicht in de betekenis van de bepalingen van de Wms. Het boek is bedoeld als handleiding voor iedereen die in de praktijk met de Wms te maken heeft. De herziene 5e uitgave is bijgewerkt tot 1 oktober 2020.
ISBN 978-90-831002-0-3, oktober 2020. Prijs € 15,- inclusief verzendkosten.
Ga naar het bestelformulier publicaties WMS.

MR Handboek voor leerlingen in de MR

LAKS, de landelijke organisatie voor scholieren, heeft een ’survivalgids’ voor leerlingen in de medezeggenschapsraad opgesteld. Het is een handig naslagwerk over de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) en over de benodigde skills, met tips&tricks en praktijkvoorbeelden. De gids bevat ook checklists bij de belangrijkste onderwerpen waar je als leerling in de MR mee te maken kunt krijgen. Je kunt het handboek downloaden of gratis bestellen bij LAKS via info@laks.nl.
Downloaden: MR Handboek, survivalgids voor leerlingen in de medezeggenschapsraad (pdf)​

De OPR, vijf jaar in bedrijf

In opdracht van het project Versterking medezeggenschap is onderzoek gedaan naar het functioneren van ondersteuningsplanraden (OPR) in de praktijk. Het rapport geeft aanknopingspunten om de medezeggenschap op dit niveau te verbeteren.​
Downloaden: Rapport ‘De OPR, 5 jaar in bedrijf’, januari 2019, verbeterde versie maart 2019 (pdf)

Evaulatie project Versterking medezeggenschap

Het project Versterking medezeggenschap is door Ecorys geëvalueerd in najaar 2018. 
Downloaden: Evaluatierapport Project Versterking Medezeggenschap (pdf)

Evaluatie Wet Medezeggenschap op Scholen : eindrapport

Onderzoek, verricht door Research voor Beleid in opdracht van het Ministerie van OCW, met een evaluatie van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De evaluatie laat zien dat de WMS in de praktijk de gewenste effecten heeft, maar dat in de uitvoering verbetering is te realiseren. Zoetermeer: Research voor Beleid, 2012
Downloaden: Evaluatie Wet Medezeggenschap op Scholen (pdf)

Doeltreffender en meer effect. Bijdrage evaluatie WMS

In opdracht van het Expertisecentrum van de Stichting Onderwijsgeschillen hebben twee deskundigen, mr. drs. F.H.J.G. Brekelmans en mr. dr. J. Sperling de knelpunten, die de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS en het onderwijsveld in de praktijk ondervinden, geanalyseerd en voorstellen voor verbetering gedaan. Uitgave 4 in de reeks van het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen. ISBN 978-90-817231-0-7, augustus 2011.
Downloaden: Doeltreffender en meer effect (pdf)

'Een geschil is geen ruzie' - onderzoek naar de doorwerking van medezeggenschapsgeschillen in het primair en voortgezet onderwijs

Onderzoek naar de doorwerking van de uitspraken van de LCG WMS: wat speelt zich af op school en tussen geschilpartijen tijdens en na de procedure voor de geschillencommissie. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de zelfevaluatie van de LCG WMS in opdracht van Onderwijsgeschillen door Actis Advies. Uitgave 2 in de reeks van het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen, 2010.
Downloaden: Een geschil is geen ruzie (pdf)