Versterking medezeggenschap

​Het project Versterking medezeggenschap is een initiatief van de landelijke organisaties van leerlingen, ouders, werknemers, schoolleiders en bestuurders om de medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs te versterken. Het project Versterking medezeggenschap is hét centrale punt waar leden van (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden, ondersteuningsplanraden en bestuurders terecht kunnen met vragen over medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs. Op deze website vindt u informatie, praktische hulpmiddelen, actuele berichten en de mogelijkheid vragen te stellen. 

Waarom het project Versterking medezeggenschap?

De landelijke organisaties van leerlingen, ouders, werknemers, schoolleiders en bestuurders hebben het advies Goede medezeggenschap in het onderwijs (pdf) uitgebracht. Dit advies is een uitvloeisel van de evaluatie van de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) in 2012. Daarin werd geconstateerd dat verbeteringen in de uitvoering van de wet nodig waren. Het project Versterking medezeggenschap heeft tot doel deze verbeteringen te realiseren. Het uitgebrachte advies vormt het uitgangspunt voor het project dat tot 1 januari 2020 loopt. Per 1 januari 2016 is ook het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs ondergebracht bij het project Versterking medezeggenschap.

Met het advies Goede medezeggenschap vragen de organisaties van leerlingen, ouders, werknemers, schoolleiders en bestuurders aandacht voor het gezamenlijke belang van de medezeggenschap in de onderwijssector. Medezeggenschap is een investering in de kwaliteit van het onderwijs, die we niet moeten ervaren als een wettelijke dwang, maar als een ondersteuning van ieders streven naar beter onderwijs. Het advies Goede medezeggenschap vult de wetten en reglementen aan met een stelsel van adviezen voor de praktische uitvoering van de ‘kleine lettertjes’, met oog voor ieders belangen, op weg naar de beste oplossingen voor de problemen waar we ons dagelijks voor zien gesteld. Deze adviezen moeten onderdeel vormen van de code Goed bestuur en leiden tot versterking van de medezeggenschap in de breedste zin van het woord.

Projectorganisatie

De organisatie van het project Versterking medezeggenschap ligt in handen van de afgevaardigden van de dragende organisaties.
Dit zijn:

  • VO-raad: Dennis van Velzen
  • PO-Raad: Marleen Weijzen 
  • AVS: Paul van Lent
  • AOb: Marcel Koning
  • CNV Onderwijs: Wouter Prins
  • FvOv: Remko Littooij   
  • LAKS: Alex Friso
  • Ouders & Onderwijs: Sjoerd van Geffen
  • VOO: Janny Arends

Projectleider: Kitty Ramakers
Projectsecretariaat: Gerard van Ginneken 
Penvoerder: AOb
Het project Versterking medezeggenschap wordt gesubsidieerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) tot 1 januari 2020