Overzicht wijzigingen Wms door Wetsvoorstel actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs

Het Wetsvoorstel actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs bevat een aantal wijzigingen van de Wet medezeggenschap op scholen. Hieronder vindt u een volledig overzicht van wat er wijzigt. 

ARTIKEL VIII. WIJZIGING WET MEDEZEGGENSCHAP OP SCHOLEN

De Wet medezeggenschap op scholen wordt als volgt gewijzigd:

A
In artikel 7, derde lid, vervalt «de geledingen en» en wordt «de betrokken geleding of raden» vervangen door «hen».

B
Na artikel 8 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 8a. Sollicitatiecommissie bestuurder
Voor het benoemen van een bestuurder wordt een sollicitatiecommissie ingesteld waarvan in elk geval deel uitmaken:
a. een lid dat afkomstig is uit of namens het deel van de medezeggenschapsraad dat uit en door het personeel is gekozen, en
b. een lid dat afkomstig is uit of namens het deel van de medezeggenschapsraad dat uit en door de ouders of de leerlingen is gekozen.

C
Artikel 9 komt te luiden:

Artikel 9. Van overeenkomstige toepassing verklaring van de artikelen 6, 7, 8 en 8a

De artikelen 6, 7, 8 en 8a zijn, met uitzondering van de onderdelen c en d voor wat betreft artikel 8a, van overeenkomstige toepassing op:
a. de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, met dien verstande dat het de algemene gang van zaken in alle scholen of de meerderheid van de scholen vallend onder dezelfde onderwijswet betreft,
b. de medezeggenschapsraad van een samenwerkingsverband,
c. de medezeggenschapsraad van een centrale dienst,
d. de medezeggenschapsraad, bedoeld in artikel 3, zesde lid, en
e. de ondersteuningsplanraad.

D
Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onder b, vervalt «of de onderwijs- en examenregeling».
2. De aanduiding «1» voor het eerste lid, alsmede het tweede lid vervallen.

E
Artikel 12, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt «artikel 10, eerste lid, onderdeel i» vervangen door «artikel 10, onderdeel i».
2. In onderdeel q wordt «bedoeld in artikel 28, voor zover die betrekking heeft op personeel» vervangen door «bedoeld in artikel 28, derde lid».
3. In onderdeel r wordt «artikel 10, eerste lid, onderdeel j» vervangen door «artikel 10, onderdeel j».

F
In artikel 13, eerste lid, onderdeel a, wordt «artikel 10, eerste lid, onderdeel i» vervangen door «artikel 10, onderdeel i».

G
In artikel 15, derde lid, wordt «artikelen 10, eerste lid, onderdeel h» vervangen door «artikelen 10, onderdeel h».

H
In artikel 34, vijfde lid, wordt «voorstel» vervangen door «besluit».

I
Artikel 40 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het opschrift komt te luiden: Besluit medezeggenschap onderwijs​
2. Het eerste lid alsmede de aanduiding «2» voor het tweede lid vervallen.

J
De artikelen 41 tot en met 43 en artikel 46 vervallen.

Downloaden