Modelreglementen januari 2017

Alle modelreglementen zijn door Onderwijsgeschillen per 1 januari 2017 aangepast aan de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen.
Daarnaast is de vaststelling van de klokkenluidersregeling toegevoegd aan het instemmingsrecht van de (G)MR. De wet Huis voor Klokkenluiders verplicht sinds 1 juli 2016 onderwijsinstellingen, waar 50 of meer mensen werkzaam zijn, tot het vaststellen van een klokkenluidersregeling.

Primair onderwijs

Voortgezet onderwijs

Speciaal onderwijs

Voortgezet speciaal onderwijs

Centrale dienst

Huishoudelijk reglement

Voorbeeld huishoudelijk reglement

Modelreglementen OPR en MR samenwerkingsverband

De modelreglementen voor de ondersteuningsplanraad (OPR) en de MR van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn ontwikkeld door het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs in samenwerking met de PO-Raad en de VO-raad.
Deze modelreglementen zijn geactualiseerd door Onderwijsgeschillen per 1 januarui 2017.