Handreiking Participatie van ouders en leerlingen

Als ouders en leerlingen zich bij het onderwijs betrokken voelen, verbetert dat de sfeer op school en gaan de prestaties omhoog. Dat werkt bij alle vormen van betrokkenheid, van assistentie rond een schoolfeest via hulp in de mediatheek tot deelname aan een ouder- of leerlingenraad. De medezeggenschapsraad (MR) is een bijzondere vorm van betrokkenheid, omdat de bevoegdheden van deze raad in de wet staan. De schooldirectie en het bestuur moeten rekening houden met de MR, die bestaat uit personeelsleden, ouders, en in het voortgezet onderwijs ook leerlingen.

De MR vertegenwoordigt groepen uit de schoolbevolking en heeft oog voor hun belangen, maar is ook gesprekspartner over onderwijszaken binnen de school. In Nederland hebben scholen steeds meer zelf te vertellen over de manier waarop ze werken en lesgeven. Dat maakt goede medezeggenschap van groot belang voor ouders en leerlingen.

Een goed functionerende MR is denktank, kritisch volger van de schoolleiding, en vertegenwoordiger van de achterban. Resultaat bereiken via medezeggenschap, begint bij goede communicatie. Dat geldt niet alleen aan de overlegtafel en bij de voorbereiding van vergaderingen. Ook de dialoog van de ouders en leerlingen in de MR met de andere ouders en leerlingen in de school verdient aandacht. Aangezien de MR heel wat bevoegdheden heeft om de gang van zaken te beïnvloeden, dragen de MR-leden veel verantwoordelijkheid. Het kan een hele klus zijn om het evenwicht te vinden tussen de wensen van de achterban en het belang van de hele school. Het Advies goede medezeggenschap behandelt deze uitgangspunten in de gedragsankers 4 (De MR informeert zijn achterban), 5 (Ieders mening telt) en 6 (Iedereen kan meedoen).

MR-leden moeten de behoeftes en wensen van de ouders en leerlingen goed kennen én beleidsmatig kunnen denken. Om hun bijzondere positie waar te maken, is het verstandig als MR-leden ervoor zorgen dat de schoolbevolking weet wat ze doen en hoe ze bereikbaar zijn. Het tweede hoofdstuk van deze handreiking gaat daarover. In het derde hoofdstuk behandelen we manieren om geluiden en signalen uit de achterban op te vangen. Het vierde hoofdstuk besteedt aandacht aan de ‘beloning’ van meedenkende ouders en leerlingen door te tonen wat er met hun bijdrage is gedaan. Dat is ook voor de MR van belang om draagvlak voor de gemaakte keuzes te behouden of te bereiken.

Handreiking downloaden

Bijlagen