Handreiking Het ambitiegesprek

In een ambitiegesprek maken de MR en de overlegpartner elkaar duidelijk welke wensen en verwachtingen beide partijen over hun samenwerking hebben. Het gaat daarbij om houding en gedrag: hoe voert ieder zijn rol uit en wat verwacht de andere partij daarbij. Ze maken hierover samen concrete afspraken. De gedragsankers uit het Advies goede medezeggenschap zijn daarbij een hulpmiddel. Als bijlage van deze handreiking zijn nog enkele andere tools beschikbaar.

Tijdens of na het ambitiegesprek maken ze ook planningsafspraken. Die gaan over de voorbereiding, de vorm en de frequentie van overlegvergaderingen naast zelfstandige MR-vergaderingen. Zij benoemen en plannen gezamenlijk de wederzijdse inhoudelijke speerpunten voor het komende schooljaar. Deze komen enerzijds voort uit wettelijke verplichtingen of vereisten van de cao en anderzijds uit keuzes in het jaarplan van het bevoegd gezag en de wensen van de MR-leden en hun achterban. Deze planning vormt de aanzet voor het activiteitenplan van de MR. Als slot van het ambitiegesprek leggen MR en overlegpartner de gemaakte afspraken vast en benoemen ze criteria voor evaluatie.

Het ambitiegesprek wordt jaarlijks gehouden, met eens in de twee jaar een ‘grote beurt’ bij de update van het medezeggenschapsstatuut. Het jaar daarop volstaat een ‘kleine beurt’: de evaluatie van het afgelopen jaar en de inhoudelijke planning voor het komende schooljaar.

Handreiking downloaden

Bijlagen