Handreiking Geschillen voorkomen en oplossen

Ook al nemen alle betrokkenen bij medezeggenschap hun rol en verantwoordelijkheid serieus, toch lukt het niet altijd overeenstemming te bereiken. Als dit ertoe leidt dat de MR negatief adviseert of niet instemt met een beleidsvoorstel, is er een geschil ontstaan. Een van de overlegpartners kan dit voorleggen aan de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS, die na behandeling een bindende uitspraak doet: beide partijen moeten zich hierbij neerleggen. Hoger beroep bij de rechtbank is slechts beperkt mogelijk. Hoewel er vaak advocaten aan te pas komen, moeten zowel het bevoegd gezag als de MR zich realiseren dat het om een zakelijk verschil van inzicht gaat tussen twee wettelijke organen. De personen in die organen doen gewoon hun werk, er is geen sprake van een conflict tussen individuen.

Deze handreiking schetst in de eerste delen enkele factoren die ervoor zorgen dat het overleg tussen de MR en het bevoegd gezag uitdraait op een geschil. Het voorkomen van procedures door alsnog overeenstemming te bereiken krijgt hierbij extra aandacht. Blijkt een formele behandeling van het geschil bij de geschillencommissie toch onvermijdelijk, dan staat in het laatste deel van deze handreiking hoe dat precies in zijn werk gaat.

Handreiking downloaden

  • Handreiking Geschillen voorkomen en oplossen (pdf) [in bewerking]

Bijlagen