Handreiking Faciliteiten en activiteitenplan

Ieder medezeggenschapsorgaan heeft middelen nodig om zijn werk naar behoren te kunnen uitvoeren. Het gaat niet per se om geld, maar eerder over de mogelijkheid om ruimte, materiaal en menskracht van de school te gebruiken. Dat begint bij een geschikte ruimte voor de MR-vergadering, wat in de meeste scholen geen probleem zal zijn. Printen en de mogelijkheid om post te verzenden vallen ook onder faciliteiten, net als het volgen van scholingsbijeenkomsten of het raadplegen van een deskundige. Daar hoort een budget bij.

De MR heeft volgens de wet recht op de faciliteiten die nodig zijn voor de medezeggenschap. Elke school legt dit vast in een faciliteitenregeling. Om de mogelijkheden uit die regeling te gebruiken is een activiteitenplan een praktisch instrument. In dat plan staat welke activiteiten de MR het komende jaar denkt te ondernemen en welke middelen daarvoor nodig zijn. De MR bespreekt het plan met de budgetverantwoordelijke en na overeenstemming kan de raad over de middelen beschikken. Een activiteitenplan geeft duidelijkheid, versterkt de samenwerking en stroomlijnt de contacten. Het plan leidt tot een activiteitenbegroting die de kosten opsomt. Een voorbeeld van zo’n activiteitenbegroting staat in de bijlagen.

Faciliteiten spelen een rol op drie niveaus. Op elke school kan de MR met de schoolleiding afspraken maken over de behoefte die het best past bij het activiteitenplan. Op bestuursniveau gebeurt datzelfde in het overleg tussen GMR en bestuurder. Op de schaal van het samenwerkingsverband is de ondersteuningsplanraad aan zet om de eigen faciliteiten te bespreken.

Gedragsankers 10 en 17 uit het Advies goede medezeggenschap vermelden het activiteitenplan. Zowel bevoegd gezag als MR moet zich actief gedragen op dit onderdeel van hun werk. De MR-leden volgen scholing en vergroten hun deskundigheid, het bestuur maakt dit mogelijk en de raad legt verantwoording af over de besteding van de middelen aan de budgethouder en de achterban.

Handreiking downloaden

Bijlagen