Wms gewijzigd per 1 augustus 2017 m.b.t. medezeggenschap cluster 1 en 2

De Wet medezeggenschap op scholen (Wms) is gewijzigd per 1 augustus 2017. Ouders van leerlingen in het regulier onderwijs, met extra ondersteuning door instellingen in cluster 1 en 2 krijgen medezeggenschap op het beleid van de instelling die de ondersteuning verleent. 

Instellingen in cluster 1 en 2 hebben een ondersteuningsplicht voor leerlingen in het regulier onderwijs die vanwege hun visuele, auditieve of communicatieve beperking onderwijsondersteuning nodig hebben. Met de wetswijzing van de Wms is nu geregeld dat in de MR van de instelling in cluster 1 of 2 ook een ouder van een leerling in het reguliere onderwijs, met ondersteuning van die instelling, zitting moet hebben.

Lees meer