Versterking positie MR's ten aanzien van verantwoording bestedingen door schoolbesturen

Op 15 oktober 2018 hebben de ministers Van Engelshoven en Slob een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met een reactie op het advies van de Onderwijsraad ‘Inzicht in en verantwoording van onderwijsgelden’. De ministers onderschrijven de conclusie van de Onderwijsraad dat de verantwoording door schoolbesturen beter moet. Zij handhaven de lumpsum, maar willen de bekostiging wel vereenvoudigen. De ministers kondigen maatregelen aan om deze verantwoording door schoolbesturen te verbeteren. Met de maatregelen kunnen medezeggenschapsraden beter inzicht krijgen in de besteding van de middelen. Hun positie wordt dan ook versterkt.

Maatregelen op korte termijn

Op korte termijn worden de volgende maatregelen genomen:

  • Er komen verplichte en openbare benchmarks op financiële kerngegevens. Besturen geven daarmee inzicht in zowel de verdeling van de middelen over de scholen als de bijbehorende keuzes. Tevens moeten zij een aantal andere financiële zaken inzichtelijk maken, zoals reserves en bestuurskosten. Het dashboard, waarin de baten en lasten per onderwijsbestuur inzichtelijk worden gemaakt, wordt doorontwikkeld. Hiermee wordt de informatiepositie van belanghebbenden versterkt.
  • Onderwijsbesturen moeten een betere verbinding leggen tussen de inzet van de financiële middelen en de daarmee te bereiken doelen. Zij gaan steviger inzetten op beleidsrijk begroten.
  • Medezeggenschapsraden en raden van toezicht komen beter in positie. Met de benchmarks en een meer beleidsrijke begroting krijgen medezeggenschapsraden en raden van toezicht het inzicht dat zij nodig hebben om hun rol goed in te vullen. Zij worden betrokken bij de ontwikkeling van de benchmarks. De ministers vragen schoolbesturen om medezeggenschapsraden en raden van toezicht ook te betrekken bij de vraag hoe zij het beleidsrijk begroten vorm gaan geven. Daarnaast krijgen medezeggenschapsraden in het primair en voortgezet onderwijs net als in het mbo en in het hoger onderwijs instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting.

Meer informatie