Richtinggevende uitspraken van de LCG WMS over 2017

De overwegingen en beslissingen in de uitspraken van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS), die betekenis hebben voor meer gevallen dan die waarin de uitspraak is gedaan, worden ieder jaar apart vermeld in de jaarverslagen van Commissie.
Zij kunnen, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, voor de toepassing van de WMS en de uitvoering van de medezeggenschap op scholen van richtinggevend belang zijn.

Hieronder volgt een overzicht van deze meer algemene dan wel principiële lijnen in de uitspraken van de Commissie over 2017.

2017

 • Als de MR in het kader van zijn initiatiefrecht een alternatief voor de voorgestelde fusie voorlegt, dan moet het bevoegd gezag daarover ten minste één keer met de MR overleggen (artikel 6 lid 2 Wms). 1 mei 2017, 107558   
 • Het bevoegd gezag moet de verdere kosten van de advocaat van de MR betalen als deze kosten redelijkerwijs noodzakelijk zijn en het bevoegd gezag duidelijk weet dat de activiteiten van de advocaat nog niet zijn afgerond en er aanvullende kosten worden gemaakt. 7 juli 2017, 107696A
 • Het medezeggenschapsorgaan dat een instemmingsgeschil bij de Commissie indient, moet ook zelf het instemmingsrecht ten aanzien van de aangelegenheid in kwestie hebben. 9 juni en 7 juli 2017, 107696 en 107696A
 • Wijzigingen van de lessentabel en invoering van een brugklas zijn besluiten tot wijziging van het schoolplan, waarbij de MR instemmingsrecht heeft. 11 oktober 2017, 107855
 • De termijn van zes weken voor het indienen van een adviesgeschil loopt door tijdens de schoolvakanties; de termijn wordt ook niet opgeschort als de MR nog overleg wenst. 30 oktober 2017, 107894 
 • De Commissie geeft geen toestemming aan het bevoegd gezag voor het vaststellen van het bestuursformatieplan als niet eerst de onderliggende wijzigingen van het schoolondersteuningsprofiel en het schoolplan met inachtneming van de medezeggenschap zijn doorgevoerd.
  13 november 2017, 107810
 • Een bevoegd gezag dat niet voldoet aan zijn informatieplicht tegenover het medezeggenschapsorgaan, krijgt van de Commissie geen toestemming om zijn besluit te nemen. 12 december 2017, 107852
 • De Commissie is niet bevoegd een besluit nietig te verklaren; het medezeggenschapsorgaan moet zelf tegenover het bevoegd gezag de nietigheid inroepen als een besluit zonder de vereiste instemming genomen is. 12 december 2017, 107838 
 • Als voor de MR de mogelijkheid van het inroepen van de nietigheid van het besluit, gevolgd door het voorleggen van een instemminsgeschil, heeft opengestaan, kan hij geen nalevingsgeschil voorleggen. 12 december 2017, 107853 

Meer informatie

Downloaden