Project Versterking medezeggenschap biedt kosteloze begeleiding

Medezeggenschapsraden kunnen bij het project Versterking medezeggenschap, een initiatief van alle bij medezeggenschap betrokken onderwijsorganisaties, terecht voor advies en begeleiding. Wat nog niet iedereen weet, is dat dit kosteloos is. Het ministerie van OCW heeft hier geld voor beschikbaar gesteld gedurende de looptijd van het project. 

Loopt uw medezeggenschapraad tegen een specifiek probleem aan en wilt u daar met een professionele medezeggenschapstrainer aan werken? Zoals het versterken van uw positie in de school(organisatie), effectiever communiceren met de achterban, het vinden van nieuwe leden of efficiënter vergaderen en plannen? Via het project Versterking medezeggenschap krijgt u een trainer/adviseur van een van de onderwijsorganisaties toegewezen die een aantal uren ter beschikking heeft om u verder te helpen. Er zijn wel voorwaarden aan deelname verbonden. Zo moet uw ondersteuningsvraag te maken hebben met een van de onderwerpen uit het advies Goede medezeggenschap en er mag geen sprake zijn van een hoogoplopend conflict of een geschilprocedure.

  • Wilt u een aanvraag doen voor begeleiding, vul dan dit formulier in.
  • Voor meer informatie of een (korte) vraag over de inhoud of interpretatie van de Wet medezeggenschap op scholen, vult u het contactformulier in.

Quickstart

Het is ook nog steeds mogelijk een Quickstart Medezeggenschap aan te vragen. Dit is een training van een dagdeel die deels samen met de bestuurder plaatsvindt.