Onderwijsbegroting 2019: plannen voor de medezeggenschap

Op 18 september 2018 werd de Onderwijsbegroting 2019 met bijbehorende toelichting gepresenteerd. Welke plannen zijn er voor de medezeggenschap in het funderend onderwijs?

Veranderingen voor de medezeggenschap​

Uit de Memorie van Toelichting bij de Onderwijsbegroting 2019:

Op verschillende terreinen werken we aan het vergroten van het eigenaarschap van docenten, zoals passend onderwijs, aanpak van werkdruk en groepsgrootte. Zo wordt in de wet opgenomen dat de medezeggenschapsraad adviesrecht krijgt over beleid met betrekking tot de groepsgrootte. Ook de invloed van leraren op de vormgeving van passend onderwijs wordt uitgebreid. Leraren krijgen meer inzicht en inspraak in de verdeling van middelen van het samenwerkingsverband. Ook wordt de medezeggenschap op het schoolondersteuningsprofiel en het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband versterkt.

Verschillende van de genoemde maatregelen op het terrein van de medezeggenschap waren al eerder aangekondigd. Hieronder alle aangekondigde maatregelen op een rijtje:

  • In de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) wordt opgenomen dat de medezeggenschapsraad adviesrecht krijgt over het beleid met betrekking tot de groepsgrootte.
  • De medezeggenschapsraad krijgt in in het primair en voortgezet onderwijs instemmingsrecht over de hoofdlijnen van de begroting. De Wms wordt hierop gewijzigd. Ook de medezeggenschap van de OPR wordt op dit onderdeel meegenomen.
  • In de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) wordt vastgelegd dat het schoolondersteuningsprofiel in de toekomst jaarlijks moet worden vastgesteld met advies van de MR.

Deze maatregelen worden nog uitgewerkt in een wetsvoorstel.

Overzicht van wijzigingen in de Wms op komst

Een volledig overzicht van toekomstige wijzigingen in de Wms vindt u op de pagina:

Meer informatie

Meer informatie leest u op de volgende pagina’s op infowms.nl: