Nieuwe programmamanager Versterking medezeggenschap Kitty Ramakers

Met elkaar de verbinding zoeken

Per 1 augustus 2016 is Kitty Ramakers de nieuwe programmamanager van het project Versterking medezeggenschap. Ramakers komt uit het onderwijs, heeft veel ervaring met medezeggenschap en is een groot voorstander van samenwerking.

Ramakers vindt dan ook dat bestuur en MR zoveel mogelijk moeten samenwerken. 'Het is belangrijk dat bestuurders de MR in een vroeg stadium betrekken bij plannen en daar helder over communiceren, zodat de leden ook daadwerkelijk inbreng kunnen hebben en invloed kunnen uitoefenen op de besluitvorming. 'Begrip voor elkaars standpunten en reacties is daarbij essentieel. Dat vergt volgens haar van MR-leden een professionele houding die verder reikt dan het eigen lokaal of het eigen kind. Ook goede communicatie met ouders, leerlingen en medewerkers en met de bestuurder is essentieel. 'Op die manier creëer je draagvlak voor besluiten, die soms moeilijk kunnen zijn.'

Niet afwachten maar eigen speerpunten opstellen

Ze benadrukt dat MR-leden niet alleen moeten afwachten en reageren op beleidsvoorstellen, maar dat ze zelf ook prioriteiten moeten stellen. ‘Stel eigen speerpunten op in het jaarplan en kaart die aan bij de bestuurder. Dat kan het MR-werk ook interessanter maken.’

Ramakers is ervan overtuigd dat het project Versterking medezeggenschap hier een grote rol in kan spelen. ‘We geven voorlichting en informatie, organiseren activiteiten om de professionalisering van MR-leden te bevorderen en bieden een platform, waarin ze vragen kunnen stellen, ervaringen kunnen uitwisselen en van elkaar kunnen leren.’

De nieuwe programmamanager gaat met de vertegenwoordigers van de dragende organisaties op zoek naar de verbinding. ‘Ik wil graag samen met hen de mogelijkheden onderzoeken om meer bijeenkomsten te organiseren waar MR-leden elkaar treffen.’

Achtergrond

Kitty Ramakers was lid van de medezeggenschapsraad op de mbo-school waar ze werkte als docent en was tevens werkzaam als PR- en OR-consulent voor de AOb. Sinds kort is ze via de AOb aangesteld als freelance trainer. Daarnaast geeft ze trainingen op het gebied van examinering op de exameninstelling voor financiële en secretariële beroepen SPL.

Ramakers heeft veel ervaring met medezeggenschap en groot netwerk in de onderwijssector.