Nieuwe masterclasses Samenspel bestuur en (G)MR en Schoolleiders en MR

De nieuwe masterclass Schoolleiders en MR staat gepland op 17 juni 2019 in het kantoor van de AVS, Herenstraat 25 te Utrecht  van 13.30 tot 16.00 uur.De masterclasses Samenspel bestuur en (G)MR en Medezeggenschap voor schoolleiders voorzien in een behoefte. Daarom heeft Versterking medezeggenschap besloten deze twee masterclasses wederom te organiseren.

De nieuwe masterclass Schoolleiders en MR vindt plaats op 17 juni 2019 in het kantoor van de AVS, Herenstraat 25 te Utrecht  van 13.30 tot 16.00 uur.

De masterclass Samenspel bestuur en (G)MR voor bestuurders en (voorzitters van) medezeggenschapsraden staat gepland op 9 oktober 2019 in het kantoor van de AOb, St. Jacobsstraat 22 in Utrecht en duurt van 13.30 tot 17.00 uur. 

Inschrijven voor een van beide masterclasses kan door een mail te sturen naar  versterkingmedezeggenschap@gmail.com met als onderwerp inschrijving masterclass en de vermelding van het aantal deelnemers en de naam van de school. Aan deelname van de masterclasses zijn geen kosten verbonden.

Schoolleider en MR

Het doel van deze masterclass is dat schoolleiders inzicht krijgen hoe ze constructieve tegenspraak kunnen organiseren. Van belang daarbij is dat schoolleider en MR de wederzijdse verwachtingen op elkaar afstemmen en goed kunnen samenwerken om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. In de praktijk blijkt dat de rol van schoolleider cruciaal is in het medezeggenschapsproces en dat de school veel baat heeft bij een MR die als stevige tegenhanger van het bestuur optreedt en het beste uit zichzelf en de schoolorganisatie haalt. Tijdens de masterclass komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

  • de rollen, verantwoordelijkheden en verhoudingen
  • de afstemming van jaarplan en activiteitenplan
  • het voorbereiden van de overlegvergadering
  • het creëren van draagvlak
  • de organisatie van een ouderraadpleging.

Samenspel bestuur en (G)MR

Het doel van de masterclass Samenspel bestuur en (G)MR is dat beide partijen meer begrip krijgen voor elkaars rol en positie in het beleidsvormingsproces en dat duidelijk wordt wat de representatieve rol is van de (G)MR ten opzichte van de achterban. Het gaat er uiteindelijk om dat bestuur en medezeggenschap er gezamenlijk aan kunnen bijdragen dat het draagvlak voor het overeengekomen beleid toeneemt en de implementatie ervan vergemakkelijkt. De Wet medezeggenschap op scholen (Wms) vormt hierbij het juridisch kader, maar in de praktijk gaat het niet alleen om de naleving van regels en procedures, maar vooral ook om gedrag en respect voor elkaars rol. Tijdens de masterclass komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • korte uitleg over het juridisch kader van medezeggenschap
  • de formele en de informele rol van de medezeggenschap in de beleidsvorming aan de hand van de PDCA-cyclus
  • de verhouding tussen medezeggenschap en intern/extern toezicht
  • de verhouding tussen medezeggenschap en achterban.

Project Versterking medezeggenschap

Het project Versterking medezeggenschap is een initiatief van alle bij medezeggenschap betrokken onderwijsorganisaties (besturen, personeelsvakorganisaties, ouderorganisaties en de leerlingenorganisatie) en richt zich op medezeggenschapsraden en bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs. Voor vragen over de inhoud of interpretatie van de Wms gaat u naar het contactformulier op infowms.nl.  Meer informatie vindt u op https://infowms.nl/content/project-versterking-medezeggenschap.

Downloaden

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Kitty Ramakers, versterkingmedezeggenschap@gmail.com en/of 06-13223667.