Nieuwe handreiking goede medezeggenschap: Rol van de (G)MR bij fusie

De handreiking biedt ondersteuning aan medezeggenschapsraden in het primair en voortgezet onderwijs bij het gehele proces van intentiebesluit tot instemming en evaluatie bij (voorgenomen) fusies tussen scholen en schoolbesturen.​

Steeds meer scholen en schoolbesturen besluiten met elkaar te gaan samenwerken of zelfs te fuseren. Redenen hiervoor zijn onder meer de daling van het aantal leerlingen, toenemende eisen aan de professionaliteit van het onderwijs, het lerarentekort en passend onderwijs. Een fusie heeft vaak grote gevolgen voor de school(organisatie). Wat zijn de voor- en nadelen voor personeel, ouders en leerlingen? En hoe kom je tot goede besluitvorming waar alle betrokkenen zich in kunnen vinden? De handreiking verschaft duidelijkheid aan (G)MR’en en besturen over het gehele fusietraject en de rol van de medezeggenschap daarin. Aan de orde komen de positie van de (G)MR en zijn bevoegdheden, het onderzoek naar de voor- en nadelen van de fusie, de alternatieven, de betrokkenen en de verplichte ouderraadpleging, de fusie-effectrapportage en de evaluatie.

De handreiking vindt u hier.​

Formats

Er is ook een nieuwe pagina gemaakt met een overzicht van de beschikbare formats uit de handreikingen. Nieuw zijn een format om de scholingsbehoefte binnen de MR in kaart te brengen en een format jaarverslag.

Ga naar: