Modelreglementen geactualiseerd per november 2017

Alle modelreglementen horend bij de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) op infowms.nl zijn geactualiseerd. 

Ga direct naar de aangepaste modelreglementen.

De modelreglementen zijn gewijzigd vanwege:

  • wijziging van de Wms per 1 augustus 2017 met betrekking tot de medezeggenschap in cluster 1 en 2: in de MR van een instelling in cluster 1 of 2 moet ook een ouder van een leerling in het reguliere onderwijs, met ondersteuning van die instelling, zitting hebben;
  • wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet per 1 juli 2017: de personeelsgeleding krijgt instemmingsrecht op de keuze van de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie;
  • ontwikkelingen met betrekking tot de klokkenluidersregeling. De instemmingsbevoegdheid van de (G)MR ten aanzien van de klokkenluidersregeling kan in het reglement ook alleen aan de personeelsgeleding worden toegekend als de betreffende klokkenluidersregeling alleen geldt voor werknemers. Als er een aparte klokkenluidersregeling is voor ouders (en leerlingen in vo en vso) kan de instemmingsbevoegdheid in het reglement aan de ouder-/leerlinggeleding worden toegekend;
  • behoefte aan uitbreiding van bevoegdheden van de MR-p en de OPR van het samenwerkingsverband met facultatieve bepalingen in aanvulling op de Wms. Het betreft met name het overleg met de intern toezichthouder, de vaststelling van de competentieprofielen van de toezichthouders en het toezichthoudend orgaan en de vertegenwoordiging in de sollicitatiecommissie voor de benoeming van een bestuurder;
  • herstel van omissies in de oude modelreglementen, alsmede een aantal technische verbeteringen. 

De modelreglementen zijn geactualiseerd door Onderwijsgeschillen in overleg met het project Versterking medezeggenschap.

Meer informatie​

Meer informatie vindt u bij de aangepaste modelreglementen.