Maatregelen knelpunten passend onderwijs: schoolondersteuningsprofiel jaarlijks vaststellen

Minister Slob (Basis- en voortgezet onderwijs en Media) gaat in Wet medezeggenschap op scholen (Wms) vastleggen dat het schoolondersteuningsprofiel in de toekomst jaarlijks moet worden vastgesteld met advies van de MR. Dit is één van de maatregelen die hij gaat nemen om de knelpunten bij passend onderwijs op te lossen. Slob schreef dit in de brief die hij samen met de Twaalfde voortgangsrapportage passend onderwijs op 25 juni 2018 naar de Tweede Kamer stuurde.

Eén van de knelpunten: schoolondersteuningsprofiel biedt onvoldoende helderheid

Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft wat een school kan bieden aan extra ondersteuning. Dat zou ouders een houvast moeten kunnen geven om te beoordelen of een school in staat is om onderwijsondersteuning voor hun kind te bieden. Maar in de praktijk blijkt dat schoolondersteuningsprofielen lastig vindbaar zijn, vaak gedateerd zijn en onderling slecht vergelijkbaar zijn. Ook beschrijven zij vaak vooral wat een school niet kan bieden in plaats van wat de school wel kan betekenen voor een kind met een ondersteuningsbehoefte.
Dit alles maakt dat ouders vaak geen goed beeld kunnen krijgen welke ondersteuning een school kan bieden. Ook maakt dit voor samenwerkingsverbanden het organiseren van een dekkend aanbod van voorzieningen soms lastig.

Maatregel: leg eigenaarschap inhoudelijke invulling passend onderwijs meer bij scholen en leraren

De minister schetst drie lijnen waarlangs hij stappen gaat zetten. Eén van lijnen is dat hij het eigenaarschap over de inhoudelijke invulling van passend onderwijs op school meer bij scholen en leraren (met betrokkenheid van ouders) wil leggen.
Om dit te bereiken gaat hij onder andere:

 • scholen ondersteunen bij het opnieuw definiëren en levend houden van schoolondersteuningsprofielen.
  Via het schoolondersteuningsprofiel kunnen scholen en lerarenteams aangeven hoe zij passend onderwijs willen vormgeven. Op dit moment is het schoolondersteuningsprofiel vooral een papieren werkelijkheid.
 • de wet wijzigen zodat het schoolondersteuningsprofiel jaarlijks wordt vastgesteld met advies van de medezeggenschapsraad.
  Ook  het feit dat het schoolondersteuningsprofiel wordt vastgesteld voor vier jaar draagt eraan bij dat het onvoldoende leeft in het lerarenteam en bij de ouders.
 • scholen oproepen om ook nu al jaarlijks binnen het lerarenteam en met de medezeggenschapsraad het gesprek te voeren over het schoolondersteuningsprofiel.

Ook gaat hij:

 • de medezeggenschap op de begroting bij het ondersteuningsplan verbeteren.
  In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband wordt door de schoolbesturen vastgelegd op welke manier de middelen verdeeld worden over scholen en centrale voorzieningen. De ondersteuningsplanraad (OPR) van het samenwerkingsverband heeft instemmingsrecht op dit plan. In de ondersteuningsplanraad zitten ouders en leraren. De leden van de OPR kunnen vaak onvoldoende overzien wat de financiële consequenties zijn van de plannen waar zij mee instemmen.
 • bij de in het regeerakkoord aangekondigde wetswijziging om te komen tot instemmingsrecht op hoofdlijnen van de begroting voor de medezeggenschapsraad voor scholen, wordt ook de medezeggenschap van de OPR op dit onderdeel meegenomen.

Meer  informatie