Jaarverslag van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS gepubliceerd

Openheid en onderling overleg tussen schoolleidingbestuurders/toezichthouderspersoneel en ouders/leerlingen is van essentieel belang voor de kwaliteit van het onderwijs.

Hiermee opent prof. mr. Willem Bouwens, voorzitter van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS) het jaarverslag 2019 van de Commissie.
De Commissie roept besturen en medezeggenschapsorganen op om kritisch te blijven op de eigen rol bij het ontstaan van een conflict over medezeggenschap. Gaat het om de inhoud, of gaat het over het (gebrek aan) wederzijds respect en de (gebrekkige) wijze van communiceren? Dit kan geschillen voorkomen, en de goede voortgang van het onderwijs bevorderen. 

Nieuwe voorzitter LCG WMS 

Prof. mr. Willem Bouwens heeft in september jl. het voorzitterschap van prof. mr. Irene Asscher-Vonk overgenomen. Na bijna 11 jaar en vele tientallen uitspraken heeft Irene Asscher afscheid genomen van de Commissie.  

Jaarverslag 2019

In het jaarverslag LCG WMS 2019 brengen de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS) en Stichting Onderwijsgeschillen verslag uit van hun activiteiten op het gebied van de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) in het kalenderjaar 2019. Het verslag is nu digitaal beschikbaar. Hieronder lichten wij enkele zaken uit. 

Geschillen in 2019

In totaal had de Commissie 30 geschillen in behandeling. In 13 (feitelijk 19, vanwege gevoegde behandeling) geschillen deed de Commissie uitspraak. De overige geschillen werden ingetrokken, door mediation afgehandeld of waren in het verslagjaar 2019 nog niet afgerond. Van de 30 geschillen waren er 9 instemmingsgeschillen, 6 adviesgeschillen, en 15 nalevingsgeschillen. 
Het aantal uitspraken door de Commissie is iets gestegen in vergelijking met 2018.

Mediation

Opvallend is de toename van het aantal mediatons in medezeggenschapsgeschillen. De Commissie heeft in verschillende zittingen op grond van artikel 31 lid 2 Wms bemiddeld of bemiddeling voorgesteld, hetgeen in een aantal gevallen ertoe geleid heeft dat een Mediation is gestart.
Het komt ook voor dat mediation wordt gestart terwijl er (nog) geen geschil bij de Commissie is ingediend. In 2019 hebben er vier nieuwe mediations plaatsgevonden en één mediation uit 2018 werd voortgezet. Van deze vijf mediations hebben twee mediations tot een vaststellingsovereenkomst geleid, bij twee is dat niet het geval geweest en één mediation is in het verslagjaar nog niet afgerond. 

MR en verkiezingsduur 

In het jaarverslag is een apart hoofdstuk opgenomen over de verkiezing van de MR en zittingsduur. In 2019 deed de LCG WMS een aantal uitspraken over de MR zelf. Daarbij kwamen verschillende vragen aan de orde over de verkiezingen en de organisatie van de verkiezingen van MR-leden. Reden om deze uitspraken extra te belichten.  

Beroep bij de Ondernemingskamer

Tegen de uitspraken van de LCG WMS staat beroep open bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam (OK).
De OK heeft in 2019 in drie beroepen, die waren ingesteld tegen uitspraken van de LCG WMS, uitspraak gedaan. Twee beroepen betroffen geschillen uit 2018. De OK heeft in alle beroepen de uitspraken van de LCG WMS bevestigd.  

Downloaden