Jaarverslag Landelijke Commissie voor Geschillen WMS 2018: 'Het begint met respect.'

'Het begint met respect.' Hiermee opent prof. mr. Irene Asscher-Vonk, voorzitter van de LCG WMS, het jaarverslag van de Commissie over het jaar 2018. Zij noemt de geschillencommissie een noodzakelijke steen in het bouwwerk van de medezeggenschap. Maar om tot een duurzame oplossing van een concreet verschil van mening over medezeggenschap te komen is om te beginnen respect voor elkaar nodig.

In het jaarverslag LCG WMS 2018 brengen de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS) en Stichting Onderwijsgeschillen verslag uit van hun activiteiten op het gebied van de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) in het kalenderjaar 2018. Het verslag is nu digitaal beschikbaar. Hieronder lichten wij enkele zaken uit. ​

Geschillen in 2018

In totaal had de Commissie 38 geschillen in behandeling. In 14 geschillen deed de Commissie uitspraak. De overige geschillen werden ingetrokken, door mediation afgehandeld of waren in het verslagjaar 2018 nog niet afgerond. Van de 38 geschillen waren er 16 instemmingsgeschillen, 10 adviesgeschillen, en 12 nalevingsgeschillen. Opvallend is dat de meeste nalevingsgeschillen in het primair onderwijs speelden. Verder valt op dat vergeleken met 2017 het aantal uitspraken gelijk is gebleven. Maar er werden in 2018 meer geschillen aan de Commissie voorgelegd en er werden ook meer zaken ingetrokken.

Richtinggevende uitspraken in 2018

Net als in andere jaren besteedt het jaarverslag extra aandacht aan de uitspraken die voor de toepassing van de Wms en de uitvoering van de medezeggenschap op scholen van richtinggevend belang zijn. We noemen er hier enkele:

  • Als de medezeggenschapsraad niet tijdig de nietigheid van een instemmingsplichtig besluit inroept, is sprake van een genomen rechtsgeldig besluit. Het bevoegd gezag hoeft de Commissie dan niet om toestemming te vragen om het besluit te nemen (107975 – 18.02).
  • Als ten onrechte geen advies aan de GMR is gevraagd, heeft de GMR de mogelijkheid om een adviesgeschil in te dienen. Het is dan niet mogelijk om over het niet vragen van advies een nalevingsgeschil in te dienen (107943 – 18.05).
  • Verder gingen twee belangrijke uitspraken over de vergoeding door het bevoegd gezag van kosten die de MR maakt voor het raadplegen van deskundigen en het voeren van rechtsgedingen. Uit deze uitspraken blijkt dat de MR goed moet motiveren dat de kosten redelijkerwijs noodzakelijk zijn. Tot redelijk noodzakelijke kosten wordt ook gerekend de kosten van een nalevingsgeschil over de vergoeding van de kosten van rechtsbijstand (107962 – 18.03 en 108365 - 18.10).

Alle richtinggevende uitspraken van de LCG WMS kunt u ook nalezen op de pagina Uitspraken LCG WMS Richtinggevende overwegingen en beslissingen in de uitspraken. 

Beroep bij de Ondernemingskamer

In 2018 is tegen drie uitspraken van de Commissie beroep ingesteld bij de Ondernemingskamer. In alle drie beroepen bevestigde de Ondernemingskamer de uitspraak van de Commissie. De oordelen van de Ondernemingskamer worden beschreven in het jaarverslag. U kunt ze ook vinden bij Uitspraken Ondernemingskamer.

Onderzoek naar de medezeggenschapsketen in passend onderwijs

Op 20 april 2018 organiseerde het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen een symposium over de medezeggenschapsketen bij passend onderwijs. In september 2018 verscheen het eindrapport ‘De medezeggenschapsketen in passend onderwijs: juridische knelpunten en oplossingen.’ Minister Slob gaat de aandachtspunten en oplossingsrichtingen uit het onderzoeksrapport verder verkennen en betrekken bij de eindevaluatie van passend onderwijs.

Downloaden