Internetconsultatie instemmingsbevoegdheid (G)MR op hoofdlijnen begroting

Op 9 mei 2016 is de internetconsultatie gestart over de instemmingsbevoegdheid van de medezeggenschapsraad op de hoofdlijnen van de begroting van scholen in het primair onderwijs (po), het voortgezet onderwijs (vo) en het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so). 

Belanghebbenden, waaronder MR-leden en besturen van scholen, kunnen tot 6 juni 2016 reageren op het concept-wetsvoorstel. Het concept-wetsvoorstel regelt een wijziging van de Wet medezeggenschap op scholen (Wms), waarmee een instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting wordt toegevoegd aan de instemmingsbevoegdheden van de (G)MR (artikel 10 Wms).

Staatssecretaris Dekker heeft in een brief van 11 juli 2017 aangekondigd dat de regering naar aanleiding van een rapport van de Raad van State de voorstellen gaat heroverwegen. 

Doel van het wetsvoorstel

De bevoegdheden van de (G)MR in het po, vo en (v)so zijn wat betreft de begroting momenteel beperkt tot een adviesrecht op de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid. Met een instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting krijgt de medezeggenschap een sterkere positie bij het bepalen van het financiële beleid van scholen. 
Met de wetswijziging worden de rechten van de medezeggenschap in het funderend onderwijs op financieel gebied in overeenstemming gebracht met die in de andere onderwijssectoren.

Wat wordt verstaan onder hoofdlijnen van de begroting?

Volgens de Memorie van Toelichting bij het concept-wetsvoorstel moet onder hoofdlijnen van de begroting ten minste verstaan worden: "de door het bestuur beoogde verdeling van de middelen voor het begrotingsjaar op basis van de verdeelprincipes ten aanzien van de beleidsterreinen onderwijs, huisvesting en beheer, investeringen en personeel." In de consultatie wordt specifiek gevraagd wat een wenselijke en concrete invulling zou kunnen zijn van het begrip ‘hoofdlijnen van de begroting’ in dit voorstel.

Instemmingsgeschil over de hoofdlijnen van de begroting

Instemmingsgeschillen over de hoofdlijnen van de begroting kunnen worden voorgelegd aan de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS). Deze Commissie is ondergebracht bij Onderwijsgeschillen. De Commissie doet een bindende uitspraak waar alle partijen zich aan moeten houden.

Ga naar de Internetconsultatie instemmingsbevoegdheid (G)MR op hoofdlijnen begroting