Handreiking Contact met de achterban

Contact met de achterban, dat is dit jaar het thema van het WMS congres op 7 november 2018. Verschillende workshops tijdens het congres sluiten aan bij dit onderwerp.
Hoe kan de MR het contact met de achterban vormgeven of verbeteren? Hoe kan de achterban actief mee denken? De handreiking Participatie van de achterban​ helpt MR’s hierbij. De Handreiking is ontwikkeld in het kader van het project Versterking medezeggenschap en onderdeel van de handreikingen Goede medezeggenschap.

Waarom is participatie van de achterban belangrijk?

MR-leden kunnen de belangen van hun achterban pas goed behartigen als zij weten wat er op school speelt en hoe hun achterban daarover denkt. Een MR die goed contact heeft met zijn achterban en zich gesteund weet, heeft een sterke onderhandelingspositie. Uiteindelijk komt een breed draagvlak onder de achterban van de MR ook de schoolleider ten goede. Deze weet zich op deze wijze breed gesteund bij het nemen van de juiste beslissing.

Handreiking Participatie van de achterban

Communicatie tussen MR en achterban is een vorm van tweerichtingsverkeer: informatie brengen en informatie halen. De MR moet de werking van medezeggenschap uitleggen en aangeven wat ermee kan worden bereikt. De achterban moet gelegenheid krijgen om de MR te informeren over zaken die zij van belang vindt. De Handreiking beschrijft hoe je dat als MR kan aanpakken. Bij de handreiking hoort een tiplijst om de relatie met de achterban te verbeteren.

Meer informatie en downloaden

U kunt de handleiding en bijlagen downloaden op de pagina:

Meer informatie over het WMS congres 7 november 2018