Handreiking communicatie tussen GMR en MR gepubliceerd door Versterking medezeggenschap

Versterking medezeggenschap heeft een nieuwe handreiking, "Communicatie tussen GMR en MR", gepubliceerd. De handreiking biedt leden van (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden handvatten, tips en suggesties om een goede samenwerking tussen GMR en MR te bevorderen. In de bijlagen bij de handreiking is tevens een aantal praktische voorbeelden opgenomen.

Omdat de besluiten die de GMR neemt vaak effect hebben op het handelen van de MR’s is een goede communicatie tussen de raden belangrijk. De Wms geeft echter niet aan hoe dat moet gebeuren en in de praktijk blijkt dat het contact tussen GMR en MR’s niet altijd soepel verloopt. In de nieuwe handreiking krijgen medezeggenschapsraden een aantal tips en suggesties hoe beide partijen vorm en inhoud kunnen geven aan de onderlinge communicatie. Door de samenwerking tussen GMR en MR’s te bevorderen, neemt het draagvlak voor te nemen beslissingen toe.

Downloaden

Andere handreikingen goede medezeggenschap

De handreikingen goede medezeggenschap worden uitgegeven door het project Versterking medezeggenschap.

Ga voor alle handreikingen naar: