Good practice 6: Aloysius Stichting biedt MR-leden structureel scholing

Initiatief GMR om basiscursus verplicht te stellen voor leden personeelsgeleding

De Aloysius Stichting in Voorhout, met negentien scholen op 50 locaties voor speciaal (basis)onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en onderwijs aan jongeren in justitiële jeugdinrichtingen en jeugdzorginstellingen, maakt werk van de deskundigheid van MR-leden door ze structureel scholing aan te bieden. De stichting verplicht nieuwe leden van de personeelsgeleding een basiscursus medezeggenschap te volgen en raadt nieuwe ouders en leerlingen sterk aan dit ook te doen.

Het initiatief voor structurele scholing van MR-leden kwam van de GMR. Die drong er bij de bestuurder op aan. De voorzitter van het college van bestuur was het er volledig mee eens en stelde geld beschikbaar. Als een MR goed functioneert wordt medezeggenschap beter ingebed in de organisatie en dat komt iedereen ten goede, zo is de overtuiging.

Kennis is belangrijk

Jeroen Dekker is GMR-secretaris en was MR-voorzitter van een van de scholen. ‘MR-leden moeten zich meer bewust zijn van hun taak en weten waar ze op moeten letten. Door gerichte scholing te bieden, krijg je een sterkere MR die weet waar het over gaat. Besluiten worden dan genomen vanuit kennis en niet vanuit emotie’, geeft Dekker aan. ‘Ook draagvlak is belangrijk. De directeuren vinden het vaak lastig als goed doordachte plannen nog langs de MR of GMR moeten. Maar als je draagvlak wilt voor je plannen, is de MR de plek waar je moet beginnen. Draagvlak creëer je door samenwerking en daarin spelen de MR en GMR een nadrukkelijke rol.’ Die rol wordt ook benadrukt in de trainingsdagen over leiderschap die de stichting organiseert voor de managementteams.

Cursusaanbod

Samen met een vakbond is een cursusaanbod opgezet, bestaande uit een basiscursus medezeggenschap en twee trainingen, een over financiën en de begroting en een over het taakbeleid. De trainingen worden regelmatig en op verschillende plaatsen in het land aangeboden, zodat iedereen ze kan volgen. Dekker: ‘Eerst was het aanbod vrijblijvend, maar het is nu verplicht voor personeelsleden in de MR. Dat hebben we zelfs in het medezeggenschapsreglement opgenomen. En omdat scholing verplicht is, zijn voor medezeggenschapstaken meer uren beschikbaar dan in de cao is opgenomen. Het geeft aan hoe belangrijk het college van bestuur en de GMR medezeggenschap vinden. De MR kan overigens op basis van een goed jaarplan ook volgens de Wms meer uren vragen.’ Voor ouders en leerlingen geldt de verplichting niet, maar de stichting raadt ze sterk aan de trainingen ook te volgen.

Teamvorming

De GMR ondersteunt de MR’en op schoolniveau met raad en daad. Dekker: ‘We hebben klankbordgroepen met GMR- en MR-leden ingesteld. Zo nemen we de MR mee in het proces van besluitvorming. Je moet iedereen enthousiasmeren voor medezeggenschap. Dat betekent niet alleen zichtbaar zijn in de organisatie, maar ook informeel overleg hebben en bijvoorbeeld met elkaar eten voor de vergaderingen. Zo vorm je als raad een team en wordt medezeggenschap goed ingebed in de organisatie. Daarbij moeten we als medezeggenschappers steeds voor ogen houden wat het beleid betekent voor de kinderen op onze scholen en de medewerkers op de werkvloer. Dan heeft medezeggenschap meerwaarde voor iedereen.’

Good Practices

Dit is het zesde artikel in een serie over good practices ter inspiratie voor medezeggenschapsraden.

Meer informatie over faciliteiten voor de (G)MR?