Fusietoets wordt afgeschaft, CFTO wordt opgeheven, wat betekent dit voor de (G)MR?

De fusietoets in het funderende onderwijs wordt afgeschaft. Dit schreef minister Slob (Basis- en voortgezet onderwijs en Media) op 20 april 2018 aan de Tweede Kamer. De minister geeft daarmee uitvoering aan de afspraken in het Regeerakkoord. Het kabinet streeft naar een volledige afschaffing van de fusietoets begin 2020. Daarop vooruitlopend worden vanaf 1 augustus 2018 alleen nog lichte procedurele toetsen uitgevoerd. De Commissie Fusietoets Onderwijs (CFTO) wordt opgeheven.
Wat betekent dit voor de medezeggenschap?

Afschaffing fusietoets funderend onderwijs

Fusies van scholen kunnen bij leerlingendaling noodzakelijk zijn om het onderwijsaanbod in een regio in stand te houden. De fusietoets kan daarbij belemmerend werken. Dit maakt besturen terughoudend met fuseren. Het kabinet kiest er nu voor om de fusietoets volledig af te schaffen in het funderend onderwijs. Het streven is om de noodzakelijk wetswijzigingen begin 2020 in werking te laten treden. Met ingang van 1 augustus 2018 wijzigt de Regeling fusietoets in het onderwijs. Alle fusies in het funderend onderwijs vallen dan onder de lichte toets. Dit betekent dat voorgenomen fusies geen advies meer nodig hebben van de onafhankelijke adviescommissie, de CFTO. De wettelijk taak van de CFTO om de minister te adviseren over voorgenomen fusies vervalt daarom met ingang van 1 augustus 2018.

Fusie-effectrapportage en instemmingsrechten (G)MR gehandhaafd

De fusie-effectrapportage en de instemmingrechten van de medezeggenschap blijven behouden. Daarmee blijft een zorgvuldig afgewogen fusieproces gewaarborgd.

De (G)MR heeft bij een voorgenomen fusie de volgende bevoegdheden:

  • instemmingsrecht ten aanzien van een besluit over de overdracht en fusie van de school (artikel 10 lid 1 onder h Wms);
  • instemmingsrecht ten aanzien van de fusie-effectrapportage (fer) (artikel 10 lid 1 onder h Wms).

Daarnaast moeten sinds 1 januari 2018 de ouders worden geraadpleegd voordat het schoolbestuur een besluit neemt over de fusie van de school of wijziging van het beleid ten aanzien daarvan (artikel 15 lid 3 Wms). 

Adviserende taken CFTO aan MR’s vervalt per 1 januari 2019

Medezeggenschapsraden kunnen tot 1 januari 2019 nog bij de CFTO terecht voor kosteloze ondersteuning en advies bij fusietrajecten in het funderende onderwijs. De CFTO komt met voorstellen hoe daarna de door haar opgebouwde kennis, expertise en ervaring met advisering aan de minister en medezeggenschapsraden kan worden geborgd.

Meer in formatie