Fusieplannen? De CFTO geeft advies!

Medezeggenschapsraden hebben instemmingsrecht bij fusies in het onderwijs. Hebben twee of meer schoolbesturen of scholen het voornemen samen te gaan, dan moeten ouders, personeel en in het voortgezet onderwijs ook leerlingen hiermee instemmen. Maar wat zijn de gevolgen van zo’n ingrijpende verandering? Fusieplannen kunnen leiden tot veel vragen:

  • Welke stappen moet het bestuur zetten?
  • Wat zijn de geldende procedures?
  • Hoe kan de medezeggenschapsraad tijdig bij een fusieproces betrokken raken en als constructieve en kritische gesprekspartner invloed uitoefenen op de besluitvorming?

Kosteloze ondersteuning en advies CFTO

Voor kosteloze ondersteuning en advies bij fusietrajecten in het onderwijs kunnen medezeggenschapsraden terecht bij de Commissie Fusie Toets Onderwijs (CFTO). De CFTO heeft sinds haar oprichting in 2011 veel ervaring opgedaan met onderwijsfusies. Die ervaring kan voor uw MR of GMR van grote waarde zijn. De CFTO streeft ernaar dat medezeggenschapsraden goed geïnformeerde, gelijkwaardige en constructieve gesprekspartners zijn voor het bestuur, zodat de fusie een breed gedragen en voor alle partijen een weloverwogen en goed besluit is.

Advies en informatie van de CFTO wordt altijd onafhankelijk, onpartijdig en zonder kosten verstrekt.

Meer informatie

Neem contact op met info@cfto.nl of bel ons op 070 – 376 5976. U kunt ook kijken op de website: www.cfto.nl .